Manuál IIHF

Manuál IIHF

Publisher:
International Ice Hockey Federation
Chairman of the Project Group:
Philippe Lacarričre
Editors: Robert van Rijswijk, Secretary
of the Project Group, Patrick Kelleher
Layout:
Szymon Szemberg
Robert van Rijswijk
Digital Type AG
Contributing Writers:
Kimmo Leinonen
Szymon Szemberg
Robert van Rijswijk
International Ice Hockey Federation
Mika Kallio
Lemminkkäinen Construction Ldt.
Ari Laitinen
VTT Building and Transport
Prof. F. Roskam
IAKS
Patrick Kelleher
Serving The American Rinks
Photographs:
IIHF Archives, City Press Berlin
Pro SZS
Přeložil - ing.Zeman Zbyněk
Upravil a redigoval – Stanislav Kučera
Technický poradce - Ing.Vladislav Tauber

Hokej.cz

Výstavba ledových ploch a ZS - manuál IIHF - Obsah

Kapitola 1 : Vy můžete vybudovat stadion kdekoliv.
1.1 úvod k manuálu IIHF prototyp
1.2 historie ledního hokeje
Kapitola 2 : Zájem veřejnosti o zimní stadiony
2.1 zájem společnosti
2.2 aktivní a doprovodné programy
2.3 zimní stadiony ve světě
Kapitola 3 : technická specifi kace ZS
3.1 všeobecný úvod
3.2 volba velikosti kluziště
3.3 defi nice prototypu dle IIHF
3.4 konstrukční, stavební materiály a systémy kluzišť
3.5 strojní a elektrické vybavení

Předmluva manuálu IIHF

Hala s umělou ledovou plochou  dnes může byt postavena kdekoliv  na poušti  nebo na jih od rovníku. Problémy spojené s vybudováním  hokejové haly lze  shrnout do dvou otázek:
1. jak začít ?
2. není to příliš  nákladné ?

1.1 úvod k manuálu haly /IIHF prototyp.

Umělé kluziště může být postaveno kdekoli.

Kryté umělé kluziště  již není  nemožným  snem.Dnes můžeme v podstatě postavit umělou ledovou plochu kdekoli. Jen v Kanadě je před 2700 umělých kluzišť. Dnes jsou umělá kluziště v zemích a ve místech, kde nikdy neviděli sníh nebo led.

Tento IIHF manuál  chce ukázat , že  umělé kluziště (halu) lze postavit kdekoliv na světě. Základním prvkem  k uskutečněni je nutný entuziasmus  a podnikavost.

1.2 historie ledního hokeje / manuál IIHF

Zatím co přesné počátky hry mohou být diskutovatelné, obecně je uznáváno,  že lední hokej tak jak se hraje dnes vykrystaloval  na východním pobřeží Kanady v druhé polovina roku 1800. Bandy nebo “Hurley on ice“ stal se logicky zábavou pro osadníky této nové země při konfrontaci s krutými zimními podmínkami. Časem byla stanovena pravidle a výzbroj . Speciálně pro hokej byly vyráběny hokejky a brusle. Dále jak popularita hry rostla, byl hokej exportován do dalších zemí  a stal se přístupnější s možností  cestování. V průběhu století došlo k mnoha změnám týkajících se pravidel a výstroje.

3.1 technické specifikace - všeobecný úvod / manuál IIHF

Provoz umělého kluziště zahrnuje náklady na  elektrickou energii dále provozní náklady a náklady na vnitřní klíma. Vybavení a provoz  zimních stadionů je unikátní a v mnoha směrech se liší od vybavení a provozu běžných budov. Tepelné podmínky se  mění od -5 0C  na  ledovém povrchu do + 10 0C výšky stání a cca  +20 0C v prostoru diváků. Rovněž se různí vybavením šaten a kanceláří.

3.2 Volba pro výběr hokejové haly / manuál IIHF

Je řada způsobů jak klasifikovat a rozdělit haly s ledovou plochou . V tomto manuálu bude brán zřetel na kapacitu sedadel,dále no možnost občerstvení a možnost víceúčelového využití haly.        

Haly lze rozdělit do tří skupin:
- hala s kapacitou   diváků do 2000
- hala střední velikosti s kapacitou 2000-6000 sedadel a možnosti více účelového využití
- moderní víceúčelově arény s více než 6000 pevných sedadel s širokou nabídkou  účelového využití

3.4.2 Plášť, zastřešení / manuál IIHF

Hlavní funkcí pláště stadionu  je vzduchotěsnost, spíše než tepelná izolace.
Konstrukce pláště může být nejúčinněji vytvořena pouze pro splnění této hlavní funkce.
Většina užívaných střešních konstrukcí se skládá z následujících vrstev:

• vnější kovový obvodový plášť
• parotěsná zábrana
• tepelná izolace (10 cm až 15 cm skelná vlna) asi má být čedičová – přeloženo skalní
• izolace proti vodě

3.4.3 Obvodové zdi / manuál IIHF

Vnější stěny hokejové haly jsou konstruovány, ve snaze zabránit pronikání vzduchu, s obložením  různými  kovovými  panely. Tyto panely sendvičového typu na vnitřní straně jsou vyloženy izolaci ze skelné vlny nebo polyuretanu a obě strany uzavřeny   plechovým krytem.

V případě plánovaných změn jsou tyto prefabrikované panely za relativně nízkých nákladů snadno vyměnitelné.
Tyto kovové panely jsou dodávány až v délce 8 m v různem provedení a úprav povrchu a barvě.

3.4.4 Struktura a uspořádání ledové plochy / manuál IIHF

Největší zvláštností hokejové haly je ledová plocha, která je složena z vrstev zeminy, tepelné izolace a z potrubí uloženého pod vlastní ledovou vrstvou. Moderní technologie zná možnosti použití nových materiálů a technologií, které v současnosti snižují energetické i provozní náklady. Za současného optimálního řešení výběru je běžným konstrukčním materiálem beton.
 

3.5 strojní a elektrické zařízení

Pro efektivní využití energetického zdroje je důležitý aspekt při plánování nových jednotek. Je řada možnosti úspor energie které mohou být zahrnuty v plánované výstavbě. Při plánování technického zařízení a konstrukce ledové haly je důležité vzít v úvahu typy plánovaných aktivit, speciálních požadavků a na požadavky různých uživatelů a skupin.
Tabulka 1 sumarizuje hodnoty spotřeby vzduchu pro vnitřní prostor haly v úvodu projektu.
Je důležité zahrnou tyto hodnoty do přípravného projektu s možností kontroly.

3.5.1 chladící zařízení / manuál IIHF

Chladící zařízení je základní jednotkou oprávněně a často nazývanou „srdcem“ provozu. kde téměř veškerý tok energie je zapojen do procesu chlazení.Je zcela běžné že spotřeba elektrické energie dosahuje přes 50 % z celkové elektrické spotřeby a tepelné ztráty mohou překročit 60 % z celkové spotřeby v hale.

V úvodním projektu při výběru chladící jednotky je třeba brát zřetel na ekonomiku provozu haly, spotřebu energie,údržbu, bezpečnost a ovzduší. (životní prostředí)

3.5.2 Úprava vzduchu - klimatizace / manuál IIHF

Je velice nutné mít v prostorách haly účinné větrání. Klimatizační jednotka vhání čerstvý vzduch do prostoru haly a ostatních místností, současně ohřívá prostory a zabraňuje vlhkosti. Přívodní vzduch je nutno udržovat v dobré kvalitě. Kvalita vzduchu je ovlivněna emisemi lidí, stavebním materiálem budovy a prováděnou úpravou ledu, zvláště je-li prováděna stroji se spalovacími motory ( plyn, benzin, nafta).

3.5.3 Odvlhčení / manuál IIHF

Většinu vlhkosti způsobují  návštěvníci (bruslaři, návštěvníci), vlhký venkovní vzduch, odpařující se voda při úpravě ledu, rolby. Největším nositelem vlhkosti je vlhký venkovní vzduch pronikající do haly ventilací, otvory (dveře,okna), netěsnostmi a prasklinami v konstrukci v důsledku  rozdílu tlaku na vnější a vnitřní straně.

3.5.4 Topení / manuál IIHF

Topný systém je potřebný, aby udržoval příjemné prostředí v hale pro hráče i publikum. Tepelné podmínky současně  kontrolují  vlhkost vzduchu a zbraňují tvorbě mlhy a problémům s“ interním deštěm“. Teplo je potřebné pro přípravu horké vody do šaten, na úpravu ledu a rozpouštění sněhu ve sněžné jámě.

Využití odpadního tepla

3.5.5 Elekrická energie / manuál IIHF

Elektrická energie je nutná pro chod chladicího zařízení, osvětlení, úpravy vzduchu, kavárny a pod. Součástí je rozvodna a trafostanice. Nouzové  osvětlení a větrání vč. návodů musí být k dispozici v případě výpadku elektrického proudu. Nouzové osvětlení může být zajištěno dieselovými generátory, nebo záložními bateriemi. Ve většině případů se vyplatí instalovat kompenzační rozvaděč pro regulaci jalového výkonu kapacitní kompenzací.

Osvětlení

3.5.6. Akustika a kontrola hlučnosti / manuál IIHF

Minimální akustické vybavení haly by mělo zajistit jasně srozumitelný poslech slova i reprodukované hudby a je nutné jej zařadit již v plánované výstavbě a to bezpodmínečně v případě víceúčelových hal. Významným akustickým parametrem  je čas ozvěny který má být co nejnižší ( ≤ 3 s). Příliš vysoká hladina hluku způsobená kompresory (uvnitř), větráním a venkovní dopravou  má negativní vliv na  výšku hluku. Je  nutné vzít v úvahu i hluk na okolí způsobený provozem kluziště jako venkovní kondenzátory a hluk z hokejových utkání.

3.5.7 Automatizace a informační systém / manuál IIHF

Moderní automatizační prvky umožňují  řídit funkce různých systému jako např. větrání, teplotu vzduchu nad ledem, vlhkost, teplotu ledu apod. Automatický systém je schopen řídit systém ekonomicky i funkčně. Kromě výhod které přináší řídící systém, jsou zde  další funkce, které nelze opomenout, jako  např. informační a bezpečnostní systém.

Obr.18 Moderní informační a automatizační systémy kluziště

3.5.8 voda a kanalizace / manuál IIHF

Voda je potřebná ve sprchách,toaletách bufetu, mytí ,úklidu a k úpravě ledu (rolba) Teplovodní systém musí být vybaven recirkulací k zajištění krátkého času ohřátí  a zabránit růstu bakterií.  Kvůli nebezpečí  výskytu  bakterií druhu  legionela musí být  horká voda  ohřívána alespoň na + 55 0C. Odpadní teplo z chladícího procesu může snížit spotřebu horké vody použitím k úpravě ledu,sněžné jámy apod.

3.6 optimalizace spotřeby energie / manuál IIHF

Spotřeba energie chladící jednotkou závisí na tepelném zatížení ledu. Vyzařování od stropu bývá všeobecně největší složkou tohoto tepelného zatížení. Mezi další složky patří: konvekční přenos tepla v důsledku teploty vzduchu na stadiónu, osvětlení, údržba ledu, teplota země, vlhkost, která kondenzuje ze vzduchu a dopadá na ledovou plochu a práce, která je vykonávána v důsledku čerpání média systémem chladících trubek (= teplo vznikající v důsledku této práce).

3.6.1 Příklad studie spotřeby energie / manuál IIHF

Spotřeba  elektrické energie standardních malých hal závisí hlavně na teplotě  uvnitř a (teplota vzduchu a ledu) vnějším klimatu.V následující studii je věnována pozornost vlivu klimatických podmínek  na spotřebu energie. Rozdíly  ve spotřebě  elektrické  energie a tepla  jsou srovnávány ve třech lokalitách u stejného typu hal. Helsinky (Finsko) Mnichov (Německo)a Miami (USA)  Technický popis srovnávaných hal je uveden v předcházejících statích.

3.7 vlivy na životní prostředí / manuál IIHF

Většina dopadů na životní prostředí (zatížení životního prostředí) způsobených kluzištěm během jeho doby životnosti souvisí s přepravou  a používáním  energií ( elektřina a teplo) a vody. Je nemožné uvést přesné nebo všeobecné  hodnoty zatížení životního prostředí, a to např. kvůli rozmanitosti  způsobu výroby energie v každém jednotlivém případě, Následně uvádíme výsledky výpočtu  vlivu na životní  prostředí ve Finsku:

4.1 úvod / manuál IIHF

Je řada projektů nových budov účelově postavených po celém světě. Jejich výstavba je dána využitím dosavadních zkušenosti projektantů a investorů.To umožňuje jednoduché rozhodování   i když  ne vždy  rozhodují  profesionálové ve stavebnictví.

4.2 Stavební náklady / manuál IIHF

Různé typy konstrukčních řešení, výběr materiálu a vybavení mají základní vliv na výši stavebních  nákladů. Skupina  spolupracovníků sdružená kolem IIHF se rozhodla předložit projekt  prototypu  haly IIHF - IIHF ice rink prototype. Výsledkem toho rozhodnutí jsou předkládány základní technické prvky, uspořádání konstrukce,projekt a velikost zařízení. Technické řešení je detailně popsáno v kapitolách 3.3,3.4 tohoto manuálu

IIHF  prototype ice rink, Lemminkainen  Construction Ltd., 31.1.2002
Cenové náklady  dle DIN 276   -    Předběžná kalkulace

4.3.1. provozní rozpočet - výdaje-náklady / manuál IIHF

 V provozu kluziště  největší položky tvoří elektřina,plyn a voda .Rovněž měsíční splátky  (viz kap.5) při externím financování např. použití  hypoték  mohou případ od případu hrát roli.
Údržba ledové plochy je 24 hodinovou nutnosti. Majitel jednoduše nemůže vypnout elektrický proud a odstavit chladící jednotku když je hala prázdná. Jsou však ověřené postupy jak provozovat halu ekonomicky.

4.3.2 zdroj příjmů / manuál IIHF

Zajistit  úspěšný provoz umělé ledové plochy znamená nabídnout program a aktivity pro každého příslušníka společnosti.Čím více potenciálních uživatelů haly tím větší úspěch pro provoz haly.Je řada návodů jak udržet prosperitu ledové plochy ale aktuální  výnos se velice liší v závislosti na místní komunitě,okruhu návštěvníků a prostřed.

5.1 financování -náklady na výstavbu / Investiční náklady / manuál IIHF

Jak bylo zmíněno v úvodu, výstavba sportovních zařízení s ledovou plochou v zemích, které mají tradici v ledních sportech, byla financována místními úřady. Tyto instituce byly často podporovány prostřednictvím grantů na výstavbu od regionálních samospráv nebo ústředních vlád. Celkově lze říci, že investiční finance přicházely výhradně nebo převážně z daňových příjmů a v některých případech rovněž z přebytků státních nebo regionálních sportovních, nebo jiných, loterií.

5.2 provozní náklady / manuál IIHF

V kapitolách 4.2 a 4.3 byly popsány hlavní náklady na výstavbu a roční provoz kluziště postaveného na bázi prototypu IIHF se standardní základovou deskou pro kluziště o rozměrech 30x60 m a rovněž byl popsán režim provozních a ostatních pomocných prostor, který není příliš opulentní, avšak plně splňuje potřeby moderního zařízení. Možné, místně odlišné prvotní pozice mají za následek velký možný rozsah, co se týče očekávání ohledně výdajů a příjmů. Výdajová strana závisí na stavební a technické kvalitě zařízení, výši výdajů na personál a různých platbách za energie, vodu a likvidaci odpadů.