3.6.1 Příklad studie spotřeby energie / manuál IIHF

Spotřeba  elektrické energie standardních malých hal závisí hlavně na teplotě  uvnitř a (teplota vzduchu a ledu) vnějším klimatu.V následující studii je věnována pozornost vlivu klimatických podmínek  na spotřebu energie. Rozdíly  ve spotřebě  elektrické  energie a tepla  jsou srovnávány ve třech lokalitách u stejného typu hal. Helsinky (Finsko) Mnichov (Německo)a Miami (USA)  Technický popis srovnávaných hal je uveden v předcházejících statích.

Spotřeba el. energie
Spotřeba elektrické energie u  kluziště  s dehumidifikaci  (přerušovaná čára)  a bez  dehumidifikace.  V případě dehumidifikace se předpokládá že  chladící systém kluziště bude využíván pro dehunudifikaci

1. Spotřeba energie
Spotřeba elektrické energie na umělých kluzištích je spotřebována na přípravu  a údržbu ledové plochy, osvětlení ledové plochy, úpravy vzduchu, systém vytápění  (fanoušci a čerpadla)osvětlení pro veřejnost,čištění apod. Chladící proces  v malých halách  spotřebuj  polovinu energie z celkové spotřeby energie. V teplých a vlhkých dnech odvlhčení vzduchu  v hale hraje velkou  roli ve spotřebě energie Spotřeba elektrické energie na odvlhčení vzduchu závisí na vybraném zvoleném postupu:odvodnění: odvodnění sikativy potřebuje hodně tepelné energie-může být prováděno plynem ale i elektricky naproti tomu mechanické odvodnění ( možno využít tepelné čerpadlo nebo energii z chlazení) je povětšině provázeno menší spotřebou elektrické energie...

Rozložení spotřeby elektrické energie u prototypu haly v Mnichově.Roční spotřeba elektrické energie je 960 MWh s mechanickým odvodněním (900 MWh bez odvodnění)
Rozložení spotřeby el. energie


2. spotřeba tepelné energie
Potřebné množství tepla  je součtem spotřeby tepla pro ventilaci infiltrovaného vzduchu rovněž tak pro chladící efekt ledu a ztráty  tepla vedením vnější zdí. Do celkové spotřeby tepla zahrnujeme osvětlení pro návštěvníky  a ostatní zařízení. Rozbředlý sníh z úpravy ledu a jeho rozpuštění ve sněžné jámě vyžaduje přívod tepla. V mnoha případech rozbředlý sníh může byt použit mimo halu k postavení lyžařských stop.V závislosti na klimatických podmínkách proudění tepla (tepelný tok) může mít pozitivní i negativní vliv.
Na příklad v Miami  kde venkovní teplota  je vysoká po celý rok jediným chladícím prvkem je ledová plocha. Chladící efekt ledové plochy je ale stále vyšší než tepelný vnos  takže i v Miami kluziště musí být zahříváno.

Chladící proces  produkuje trvale  velké množství tepla,které  je využito  pro:  přívod teplého vzduchu do prostoru haly,k předehřáni horké vody pro úpravu ledu a šaten,rozpuštění rozbředlého sněhu ve sněžné jámě,  podtápění (zabraňující promrzání ledové vrstvy) a v procesu  odstranění vlhkosti.  Kondenzační energie může ušetřit  v průběhu roku  velkou část  nákladů za teplo.

Potřebná  energie k vytápění stadionu ( plné čáry ) a získané odapdní teplo z kondenzátoru chlazení ( přerušované čáry) v různých klimatických podmínkách  ( Helsinky,Mnichov,Miami )
Tabulka

 Spektrum  spotřeby energie pro vytápění u prototypu kluziště  v Mnichově rozložení tepelné energie  v prototypu haly v Mnichově. Roční spotřeba 1100 MWh. Většina z této spotřeby může být kryta kondenzačním teplem v procesu chlazení
Spektrum  spotřeby energie pro vytápění u prototypu kluziště  v Mnichově

3. Odvlhčování
Nutnost odvlhčení a  tím i energetické náklady ovlivňují místní povětrnostní podmínky.To je vidět na obrázku (24) kde odstranění vlhkosti  je mnohem vyšší  v MIami kde klima  je horké a vlhké ve srovnání Mnichovem a Helsinkami  kde klima je chladnější a sušší.  Potřeba  odvodnění  je dána nutnosti větrat, těsností stěn budovy  a přítomnosti diváků.

Tabulka
Vlhkost odstraněná  dehumidifikačnín systémem za účelem zachování požadovaných vlastností vzduchu uvnitř haly.(teplota +10 C a relativní vlhkost vzduchu 65 %).

Použití vody je rozděleno na vodu pro úpravu  ledu a sanitární vodu.pro sprchy a toalety.V některých případech chladícího procesu je používána upravená voda  pro kondenzátoy. Ve speciálních případech je  používána upravená voda  v letních měsících ale i v chladném klimatu.  Použití upravované vody je spojeno  s vyššími provozními náklady.

Spotřeba vody
Spotřeba vody včetně spotřeby  vody použité pro úpravu kluziště a vody  používané v sociálních zařízeních vyjma vody používané pro případný proplach kondensátoru u chladícího zařízení ledu. Míra spotřeby vody je stejná pro všechny tři studované případy. Roční spotřeba vody je 25 000 m3