5.2 provozní náklady / manuál IIHF

V kapitolách 4.2 a 4.3 byly popsány hlavní náklady na výstavbu a roční provoz kluziště postaveného na bázi prototypu IIHF se standardní základovou deskou pro kluziště o rozměrech 30x60 m a rovněž byl popsán režim provozních a ostatních pomocných prostor, který není příliš opulentní, avšak plně splňuje potřeby moderního zařízení. Možné, místně odlišné prvotní pozice mají za následek velký možný rozsah, co se týče očekávání ohledně výdajů a příjmů. Výdajová strana závisí na stavební a technické kvalitě zařízení, výši výdajů na personál a různých platbách za energie, vodu a likvidaci odpadů. Příjmová strana bývá ovlivňována takovými faktory, jako je umístění, hustota populace, zájem o lední sporty, výše vstupného, otevírací doba a počet uživatelů.

Úspěšné provozování zařízení může být v dlouhodobém měřítku zajištěno pouze tehdy, pokud přebytek z výnosů pokryje splátky dluhů a úroků a rovněž dostatečnou údržbu budovy a jejích zařízení. Ačkoliv posledně jmenované bude představovat v prvních několika letech zanedbatelnou položku, měly by být již od počátku vytvářeny (zprvu nízké) rezervy.

Přetrvávajícím problémem je problém kvality práce dodané různými profesemi. V tomto místě je důležité zdůraznit skutečnost, že přiměřená (nikoliv nadměrná) kvalita může mít vliv na životní cyklus budovy. Obvykle lze předpokládat, že 20% nákladů představuje výstavba a 80%  provoz a údržba – od započetí výstavby až do likvidace zařízení. Pokud se však na prvotní investici věnuje o pouhá 4% více, náklady na provoz a údržbu se sníží na 70%. Toto představuje znatelné snížení každoročně se opakujících (provozních) nákladů.

Možnost intenzivního, celoročního používání je nezbytnou podmínkou při zvažování výstavby takového zařízení. Pouze vysoká míra využívání může pokrýt náklady na investici a každoročně se opakující režijní a údržbové náklady spojené s adekvátně personálně obsazeným a moderním zařízením tohoto typu.

Výstavba kluziště by měla být zvažována všude tam, kde jsou splněny následující základní nutné předpoklady: v oblastech s mírným klimatem, jako je střední Evropa, by zastřešené ledové plochy s umělou ledovou plochou měly být budovány v komunitách, které mají 20 000 – 50 000 obyvatel, v závislosti na tradici ledních sportů v dané oblasti. Hustota obyvatelstva na 1 km2  v oblasti v dosahu 12 km od stadiónu by měla být alespoň 150.