Povinnosti vedoucích Zimních Stadionů

Základní povinnosti vedoucích zimních stadionů při řízení provozu strojoven chladícího zařízení.

Úvodem nutno připomenout, že každé chladicí zařízení bylo projektováno, vyrobeno a uvedeno do provozu podle platných předpisů a norem. Stejně tak provozování těchto zařízení podléhá určitým pravidlům, které je nutno v průběhu celé životnosti chladicího zařízení dodržovat. Aby však tato pravidla a požadavky mohly být dodržovány, musí je provozovatel, resp. vedoucí zimního stadionu nebo osoba jím určená znát a vědět, jak má zařízení vypadat. To znamená, že musí být obeznámen s příslušnou dokumentací (především projekt technologie chlazení, elektroinstalace a MaR, stavební část týkající se přívodu a rozvodu energií a odpadních látek a odpovídající normy). Tato dokumentace, jak uvedeno v dalším textu, musí být na každém zimním stadionu k dispozici.


Až na výjimky je většina zimních stadionů provozována se strojovnami vybavenými chladicími zařízeními kde jako chladiva je použito kapalného bezvodého čpavku (chladivo R 717). S ohledem na fyzikální a biologické vlastnosti čpavku musí být každé takové chladící zařízení provozováno za přesně specifikovaných podmínek s ohledem jednak na zaručení bezpečnosti jeho samého a osob v jeho blízkosti se nacházejících, jednak jeho hospodárného provozu.

Protože povinnosti vedoucích zimních stadionů se odvozují od dodržování příslušných norem a předpisů, jsou, kromě povinností vedoucích ZS týkajících se organizace činnosti a administrativy, níže uvedeny i nejdůležitější základní požadavky na technologická chladicí zařízení tak jak mají být vybavena, uvedeny odkazy na tyto normy, především:

ČSN EN 378-1,2,3,4, (ČSN 14 0647) „ Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky“. Norma ve čtyřech dílech zahrnuje prakticky celou šíři požadavků při projektu, konstrukci, výrobě, montáži a/nebo instalaci, provozu, údržbě a likvidaci chladících zařízení a spotřebičů ve vztahu k lokálnímu a globálnímu životnímu prostředí. Tato norma je určena k minimalizaci možných nebezpečí pro osoby, majetek a prostředí které mohou způsobit chladící zařízení a chladiva.

ČSN 690012 „Tlakové nádoby stabilní“ určuje technická pravidla k jejich provozování.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/82 „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, především první část třetí oddíl, druhá část sedmý oddíl, sedmá a osmá část. Týká se všeobecných požadavků bezpečnosti práce, výrobních a provozních budov, tlakových nádob a chladicích zařízení.

Dalšími samostatnými předpisy se řídí např. revize elektrozařízení a hromosvodů, (ČSN 33 1500 „Revize elektrických zařízení“, požární ochrany, revize hygienické a životního prostředí.

V neposlední řadě je nutné připomenout povinnosti vyplývající ze zákona č.353/1999 Sb o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (nutno dokladovat tzv. „Návrh na zařazení/nezařazení objektu/zařízení“ vč.protokolárního záznamu).

Naprostá většina požadavků podle citovaných norem a předpisů by měla být splněna již projektovým řešením a dodavatelskou nebo montážní organizací. Vedení ZS má potom za povinnost, kromě povinností spojených přímo s provozem ZS, tento stav v průběhu provozování zařízení kontrolovat a v původním stavu udržovat.

1. Provedení strojoven a chladicího zařízení

1.1 Všeobecně
Místnosti zvláštních strojoven sloužící k umístění chladicích zařízení mohou sloužit i pro jiná zařízení.
Veškerá potrubí a kanály, které procházejí stěnami, stropy a podlahami místností zvláštních strojoven musí být nepropustně utěsněny;

1.2 Dveře a otvory, nouzové východy
Místnosti zvláštních strojoven musí mít dveře, které se otevírají směrem ven. Počet, z nichž alespoň jedny musí ústit do volna nebo chodby únikové cesty k nouzovému východu, musí být při¬měřený pro zajištění volného pohybu osob při úniku v případě nouzových situací.
Dveře musí být konstrukčně provedeny tak, aby mohly být otevírány zevnitř (opatření proti vzniku paniky). Dveře nesmí mít prahy.
Pokud jsou dveře používány k umožnění přístupu do budovy, musí být samouzavírací. Konstrukční provedení dveří musí zabezpečit odolnost proti požáru po dobu nejméně 30 min.
Nesmí se vyskytovat žádné otvory, které umožňují neúmyslný průchod unikajícího chladiva, par, výparů, zápachů a veškerých jiných plynů do jiných částí budovy.
Všechny přístupy do strojovny a k ostatním částem chladicího zařízení musí být optřeny příslušnými zákazy vstupu a manipulace se zařízením nepovolanými osobami, zákazem kouření a trvalého používání otevřeného ohně a upozoněním na použité chladivo a nebezpečí výbuchu.

1.3 Použití vody

a) Absorbování čpavku
Vzhledem k vysoké absorpční schopnosti plynného čpavku ve vodě musí být podle okolností v každé zvláštní strojovně posouzen přívod vody pro ruční rozstřikování, nebo pro vodní stěnu. Napojení přívodu vody musí být takové, aby žádná znečištěná voda nemohla proudit zpět do hlavního vedení. ČSN EN 378-3, čl. 5.6.2.1.
b) Znečištěná voda
Pokud je instalován přívod vody, musí být zabezpečeno shromažďování znečištěné vody ve vhodných ná¬dobách ( v havarijních jímkách) a její bezpečná likvidace. ČSN EN 378-3, čl. 5.6.2.2.

1.4 Větrání strojoven
Ve zvláštních strojovnách musí být zabezpečeno jednak přirozené větrání, jednak větrání mechanické, které se používá výhradně jen pro zvláštní strojovnu. Větrací otvory musí ústit do prostředí neohrožující další osoby. Vyhl. ČÚBP č. 48/82 par. 177.5), ČSN EN 378-3, čl. 5.5.2 a 5.5.3.
.
a) Normální přirozené větrání
Celková volná plocha otvorů v m2 pro přirozené větrání musí být nejméně rovna ploše
A = 0,14 x m1/2 kde m je hmotnost chladiva v kg a 0,14 je konstanta.

Okna nebo jiné otvory musí být otevíratelné z podlahy a mají být na protilehlých stranách strojovny.

b) Mechanické větrání
Ventilátory dodávané podle požadavků, v nevýbušném provedení musí být uspořádány tak, aby mohly být řízeny/ovládány spínacími zaří¬zeními uvnitř i vně místností obsahujících komponenty chladicího okruhu. Motory ventilátorů a přidružená elektrická zaří¬zení musí být v nevýbušném provedení nebo musí být umístěny mimo zvláštní strojovnu a proud větra¬cího vzduchu. Tato soustava větrání musí být uvedena do činnosti detektorem čpavku.

Minimální výkon ventilátorů musí zajistit průtok v množství vzduchu v litrech za sekundu
V = 14 x m2/3 . kde m je hmotnost chladiva v kg a 14 je konstanta.
Maximální výkon větrací soustavy je 15 násobná výměna vzduchu za 1 hodinu.

1.5 Detektory a poplašná zařízení
U chladicích zařízení, která mají náplň chladiva větší než 500 kg, musí být učiněna opatření pro zjišťování přítomnosti chladiva ve všech přidružených okruzích obsahujících vodu nebo jiné kapaliny. ČSN EN 378-3, čl. 7.7, 7.3, 7.4 a 7.5.
Za tím účelem musí být vybavena detekčními zařízeními varujícími před nebezpečím výbuchu nebo požáru a pro účely ovládání.
Detektory musí uvádět do činnosti poplašné zařízení na pracovišti trvale osazeném osobami a/nebo akustický poplašný signál tak, aby přítomné osoby mohly vykonat patřičnou činnost iniciovanou vyškolenými osobami, a/nebo musí uzavřít prasklé vedení chladiva vhodnými ventily, aby bylo omezeno zvyšování koncentrace chladiva v prostoru, v němž se nacházejí osoby.

Detektory čpavku varující před nebezpečím výbuchu nebo požáru a pro účely ovládání musí fungovat při koncentraci nepřesahující:

- 380 mg/m3 (500 ppm (VV)) ve strojovnách (dolní hladina poplašného zařízení)
- 22 800 mg/m3 (30 000 ppm (VV)) (horní hladina poplašného zařízení).
Při dolní hladině poplašného zařízení musí být uvedeno do činnosti poplašné zařízení a mechanické vět¬rání. Při horní hladině poplašného zařízení musí být chladicí zařízení automaticky zastaveno.
1.6 Tlakové nádoby stabilní
Vybavení tlakových nádob stabilních musí odpovídat ČSN 69 0012 „Tlakové nádoby stabilní“. Jsou to podle PD především:
a) měřicí přístroje (manometry, teploměry, hladinoznaky),
b) ochranné přístroje se signalizací havarijních stavů (regulátory hladiny, tlaku, teploty),
c) pojišťovací zařízení proti nedovolenému přetlaku,

1.7 Výfuky pojišťovacích ventilů

Vyústění potrubí od pojišťovacích ventilů musí ústit do volně větraného prostředí nad střechu strojovny, aby vyfukovaný plyn neohrozil osoby a majetek nebo životní prostředí.
Vyústění potrubí musí být chráněno proti vnikání nečistot a vody příslušným lehce odnímatelným poklopem nebo klapkou s ochranou proti pádu na zem .(např. úvaz poklopu lankem k potrubí). Chránění potrubním obloukem je nepřípustné, obrací vyfukovaný plyn k zemi.

1,8 Vytápění strojoven

Strojovna, v níž je používáno vody, musí být vybavena otopným systémem udržujícím v jejím prostředí minimálně teplotu + 5oC, aby nedošlo k zamrznutí vody a poškození příslušné části zařízení.

1.8 Havarijní opatření

Zařízení pracující s nebezpečnými chladivy musí být vybaveno havarijním opatřením pro svod
kontaminovaných vod (havarijní jímka) sloužící k jejich zachycení a zabránění jejich úniku do vodních toků nebo veřejné kanalizace.


2. Značení strojoven a chladicího zařízení
Každé chladicí zařízení a jeho hlavní komponenty musí být identifikovatelné pomocí viditelného bezpečnostního značení vč. hlavních řídicích přístrojů (ČSN EN 378-1, čl. 4.4.2, 378-2, kap. 10), popř. signalizačním zařízením ( signalizační barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály). Vyhl. ČÚBP č. 48/82 , par. 8
Na chladicím zařízení nebo v jeho blízkosti musí být umístěn zřetelně čitelný identifikační štítek obsahující alespoň tyto údaje:

a) jméno/název a adresa firmy, která provedla instalaci (chladicího zařízení) , nebo jeho výrobce,
b) označení typu, číslo série nebo výrobku,
c) rok výroby/uvedení do provozu,
d) číselné označení chladiva podle ISO 817 (viz informativní přílohu ČSN EN 378-1),
e) celkové množství náplně chladiva,
f) nejvyšší pracovní přetlak pro vysokotlakou a nízkotlakou část.

Identifikační štítek chladicího zařízení musí dále obsahovat podrobné údaje o elektroinstalaci; (požaduje EN 60335-1 nebo EN 60204-1).

2.1 Stroje - čerpadla kapalného chladiva, kompresory
Stroje pracující se čpavkem musí být opatřeny trvanlivými a trvale připevněnými štítky minimálně s těmito informacemi:

a) výrobce,
b) označení typu,
c) číslo série nebo výrobku,
d) rok výroby,
e) výpočtový přetlak, nebo nejvyšší pracovní přetlak.

2.2 Potrubí a ventily
Potrubí smontované a instalované na instalačním místě chladicího zařízení musí být označeno podle ČSN 13 0072 „Označování potrubí podle provozní tekutiny“:

a) podle protékajícího média, vč. výfukových trubek od pojistných ventilů,
b) z hlediska jejich funkce nápisy, štítky a doplňujícími tabulkami,

Hlavní manipulační ventily a ovládače (chladivo, plyn, vzduch, voda, elektřina) umožňující odpojení částí chladicího zařízení a/nebo pokud není zřej¬mé co řídí/uzavírají., musí být vybaveny zřetelným štítkem s číselným označením shodným s projektovou dokumentací. Viz rovněž vyhl. ČÚBP č. 48/82 par. 176.).

2.3 Tlakové nádoby
Tlakové nádoby musí být barevně označeny celé nebo pruhy podle pracovního média a štítky s údaji o pracovní látce.
TNS musí být vybaveny identifikačními štítky, obsahující alespoň tyto základní údaje:
data výrobce, výrobní číslo, rok výroby, objem, provozní látku, maximální pracovní přetlak a teplotu,

2.4 Strojovny
Zvláštní strojovny vč. částí zařízení umístěných ve venkovním prostředí musí být na všech přístupech zřetelně označeny. Jako takové musí být opatřeny výstražnými upozor¬něními, která sdělují nebezpečí, zakazují vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám, kouření a používání otevřeného ohně.

3. Vybavení strojoven

3.1 Sprchy k použití v případě nouzových situací
U chladicího zařízení s větší náplní čpavku než 50 kg musí být instalována sprcha pro tělo a sprcha pro oči k použití v případě nouzových situací.
Voda pro sprchy musí mít termostaticky řízenou teplotu (směšování horké a studené vody) k zabránění šoku zraněných osob z nízké teploty.

3.2 Hasící přístroje
Hasicí přístroje musí být v souladu s požadavky místních hasičských orgánů. Jejich umístění musí být v každé místnosti zvláštní strojovny. Hasicí přístroje musí být snadno přístupné a vhodné zejména vzhledem k velikosti chladicího zařízení, použitému chladivu, teplonosné látce, izolací, elektrickému zařízení a podmínkám v místě instalace.

Hasicí přístroje umístěny také v blízkosti vstupů do pracovních prostorů, ve kterých je umístěno chladicí zařízení.

3.3 Osobní ochranné prostředky
Osobní ochranné prostředky v přiměřeném množství musí být snadno přístupné a musí být vhodné vzhledem k množství a typu chladiva.
Následující osobní ochranné prostředky musí být poskytnuty každé osobě k použití při údržbě, opravě a rekuperaci.
1. Základní vybavení
a) ochranné rukavice pro ochranu rukou proti omrznutí nebo poleptání
b) ochranné brýle nebo štít pro ochranu očí – všechna chladiva
c) ochranný respirátor s filtrem pro použité chladivo (celoobličejová maska pro každou osobu)
c) samostatný vzduchový dýchací přístroj 2 ks
d) gumové holinky.

Poznámky:
a) Prostředky uvedené v a), c), d) pro každého pracovníka obsluhy.
b) Vložky filtru jsou obvykle identifikovány barevným kódem a písmenným kódem pro páry chladíva, pro které jsou vhodné.Pro čpavek filtry K šedé nebo zelené barvy.

2. Kontrola a údržba
Osobní ochranné prostředky a zařízení k použití v případě nouzových situací musí být pravidelně kontro¬lovány a udržovány podle doporučení výrobce. Tato zařízení musí být také kontrolována a čištěna po každém použití. Pokud jsou zjištěny vady nebo nedostatky, zařízení musí být bezodkladně vyměněna.

Poznámky:
a) Rozsah poskytnutých osobních ochranných prostředků a zařízení k použití v případě nouzových situací by měl být odsouhlasen místní záchrannou službou (hasičským sborem); např. typy a počty ochranných pro¬středků dýchacích orgánů.
b) Prostředky pro bezpečnost osob použité během plánované údržby chladících zařízení by měly být odsouhlaseny a poskytnuty společností provádějící servis/údržbu.

3. Uskladnění
Prostředky pro bezpečnost osob musí být snadno k dispozici a pečlivě uskladněny, zajištěny proti nevhodnému zasahování, mimo místnost, ve které může uniknout chladivo, ale v blízkosti vchodu do této místnosti .
Filtr ochranných respirátorů musí být vhodný pro použité chladivo a/nebo produkty rozkladu, které mohou z chladiva vzniknout v důsledku působení otevřeného plamene nebo požáru. Náhradní vložky filtru musí být vždy k dispozici.

Poznámky:
a) Respirátor by měl být svými rozměry vhodný pro osobu, o které lze normálně předpokládat, že bude respirátor používat, a která se dokonale vyzná v jeho používání. Obsluhujícím osobám by měly být pravidelně a důkladně poskytovány instrukce o tom, jak respirátor používat.
c) Ochranné prostředky dýchacích orgánů by měly být udržovány podle instrukci/doporučení výrobce a měly by být periodicky kontrolovány, a to i v případech, kdy nebyly použity, viz informativní přílohu A ČSN EN 378-3. Když byly respirátory s filtry použity, měla by být při každé příležitosti zaznamenána doba použití respirátoru. Filtrační vložky respirátorů by měly být vyměňovány podle potřeby. Je třeba zaznamenat datum obstarání nových vložek.

3.4 Zařízení pro první pomoc
K dispozici musí být zařízení pro první pomoc, léky a speciální chemikálie vztahující se k použitým chladivům, společně s ochrannými pokrývkami, atd. uskladněné mimo zvláštní strojovnu, ale v blízkosti vstupu do místnosti zvláštní strojovny.
Zvláštní pozornost musí být věnována prostředkům pro rychlé ošetření poraněných očí.
Léky a jiné chemikálie smí být v zařízeních pro první pomoc jen po konzultaci s lékařskými odborníky.
Základní vybavení pro první pomoc při úrazu čpavkem je uvedeno „Návodu pro první pomoc“ který je součástí povinné dokumentace ZS.

Poznámka - Instrukce pro první pomoc jsou uvedeny jednak v návodu pro první pomoc, jednak v informativních přílohách B a C ČSN EN 378-3.

3.5 Komunikace pracovníků obsluhy

Strojovna chladicího zařízení (velín) má být vybavena komunikačním systémem umožňujícím obsluze v každém případě spojení s vnějším prostředím. Nejlépe vyhovuje telefonické spojení s dostupem minimálně na orgány nebo organizace uvedené v“(Plánu vyrozumění havarijního plánu“.
K tomuto účelu mohou sloužit i mobilní telefony nebo pagery. V případě 24 hodinové nepřetržité služby s pevnou telefonní linkou (např. vrátnice), lze tuto komunikaci strojovny omezit pouze na tuto vrátnici. K dispozici musí být seznam příslušných telefonních čísel.

3.6 Příruční dílna
Každá strojovna má být vybavena minimálně pracovním stolem a základním ručním nářadím pro provádění běžných kontrol a jednoduchých oprav komponentů chladicího zařízení, i pokud opravy jsou prováděny smluvně externími odbornými firmami.

3.7 Skladování
Skladování materiálu a provozních hmot, především ropných produktů, musí odpovídat bezpečnostním požadavkům k zabránění ekologických škod jejich eventuálním únikem do okolního prostředí. Skladování je nepřípustné ve vlastní strojovně chladicího zařízení.

3.8 Manipulační plošiny nebo žebříky
Za účelem bezpečné obsluhy a manipulace se zařízením, především vysoko položených částí zařízení, musí být ve strojovně pohotově minimálně jednoduchý žebřík se zabezpečením proti pádu, např. lankem s karabinou apod. pro uchycení za část zařízení a protiskluzovou úpravu stojin žebříku.

4. Elektroinstalace

Přívod silové elektrické energie do chladicího zařízení musí splňovat podmínku jejího vypnutí nezávisle na přívodu do jiných elektrických zařízení, zejména do soustavy osvětlení, větrání, poplašných a jiných bezpečnostních zařízení pro případ unikání chladiva. ČSN EN 378-3, čl. 6.1.1.
Tato zařízení musí mít přívod energie z nezávislé nouzové soustavy, např. záložní akumulátorové baterie, instalované podle evropských norem.
. Elektrická zařízení v místnostech, ve kterých je umístěno chladicí zařízení obsahující čpavek, nemusí splňovat požadavky pro prostory s nebezpečím výbuchu, pokud je provedeno podle již citované ČSN EN 378-3, čl. 6.2.4.

4.1 Elektrické spínače ČSN EN 378-3, čl. 6.2.5.
Musí být poskytnuty elektrické spínače (havarijní tlačítka) k rozpojení všech elektrických obvodů vstupujících do místnosti (kromě nízkonapěťových obvodů poplašných zařízení). Tyto dálkové spínače pro zastavování chladicího zařízení musí být ve zcela uzavřeném pro¬vedení, nebo musí být umístěny mimo zvláštní strojovnu – na únikových cestách v blízkosti dveří do místnosti zvláštní strojovny zvenku.
Automatické spínače musí být uvedeny do činnosti detektory čpavku k rozpojení obvodů, ve kterých jsou instalovány.
Mechanické větrání musí být ovládáno nezávislým nouzovým tlačítkem umístěným vně strojovny v blízkosti dveří do místnosti strojovny. Současně musí být umožněno ruční vypnutí automaticky spuštěného havarijního ventilátoru.
Porucha soustavy mechanického větrání musí uvést do činnosti poplašné zařízení na trvale obsazené pracoviště.

4.2 Osvětlení strojoven
Pro prostory obsahující chladicí zařízení musí být vybrána a umístěna svítidla pro trvalé osvětlení tak, aby poskytovala přiměřené osvětlení pro bezpečný provoz. ČSN EN 378-3, čl. 6.1.3.

4.3 Nouzové osvětlení
Musí být poskytnuta pevná nebo přenosná soustava nouzového osvětlení, přiměřená k tomu, aby umožnila ovládání ovládačů a evakuaci osob v případě, kdy má normální osvětlení poruchu. Toto osvětlení musí splňovat podmínku nevýbušného provedení. Pevná soustava musí být zapojena nezávisle na silovém obvodu strojovny. ČSN EN 378-3, čl. 6.1.4.

Jako nouzové osvětlení může sloužit i osvětlení hlavní, pokud je toto v nevýbušném provedení a elektricky zapojeno nezávisle na silovém zdroji strojovny.

4.4 Soustava poplašného zařízení

Soustava poplašného zařízení pro případ unikání chladiva musí mít přívod energie z nezávislé nouzové soustav, např. záložní akumulátorové baterie podle evropských norem.

5. Dokumentace

Každé průmyslové chladicí zařízení musí být vybaveno příslušnou dokumentací ve smyslu ČSN EN 378-2.
Jedná se nejméně o následující:
a) Dokumentace dodaná se zařízením jako průvodní jednotlivých komponentů/strojů,
b) Dokumentace celkové instalace chladicího zařízení dodané dodavatelskou nebo montážní organizací,
c) Dokumentace zpracovaná provozovatelem.

5.1 Dokumentace zařízení a jeho komponentů

Níže uvedený výčet je jako minimální a provozovatel je povinen v případě chybějících částí tyto od výrobců nebo dodavatelů dokompletovat. Uvedená dokumentace měla být dodána pro všechny komponenty nebo kompletní chladicí zařízení. Jsou to:
a) Certifikáty materiálových zkoušek, které měly být předány ne později než v době uvedení do provozu, (čl. 11.1.2 ČSN 378-2),
b) Certifikát, kterým se potvrzuje, že chladicí zařízení bylo instalováno v souladu s konstrukčními požadavky, a ve kterém je uvedeno, na jaké hodnoty bylo provedeno seřízení bezpečnostních zařízení a řídicích přístrojů v době uvedení chladicího zařízení do provozu, (čl. 11.1.4 ČSN 378-2),
c) Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti, (čl. 9.3 a 9.4.1 ČSN 378-2),
d) Protokol o funkční zkoušce bezpečnostního zařízení, (čl. 9.5.2 ČSN 378-2),
e) Revizní knihy tlakových nádob,
f) Výchozí revizní zpráva elektrického zařízení,
g) Protokol o zkoušce komplexní instalace před uvedením do provozu ((čl. 9.5.1 ČSN 378-2),
h) Protokol o kontrolní prohlídce chladicího zařízení. Žádné chladicí zařízení nesmí být uvedeno do provozu bez kontrolní prohlídky (čl. 9.5.2 a 9.5.6 ČSN 378-2),
i) Instrukční příručka. Podrobná specifikace viz ČSN EN 378-2 čl. 11.2.

5.2 Dokumentace celkové instalace chl. zařízení

Do této oblasti spadá především projektová dokumentace v rozsahu:
a) Strojně technologická část chladicího zařízení, vč. diagramu uspořádání potrubí chladicího zařízení (zjednodušené schéma v barevném řešení) (čl. 11.4 ČSN 378-2)
b) Elektrická část chladicího zařízení
c) MaR
d) Stavební část – strojovna a ledová plocha
e) Inženýrské sítě, především voda, kanalizace, havarijní jímky, hydranty

5.3 Dokumentace - provozovatel

Provozovatel je povinen zajistit tuto dokumentaci:
a) Místní provozní řád stanovující povinnosti obsluhy chladicího zařízení
b) Místní návod pro likvidaci havarijní situace Provozovatel musí sestavit hlavní zásady činnosti při nouzové situaci,např. pro případ poruchy, nehody, havárie, apod.
c) Havarijní plán ve spolupráci s dalšími neopomenutelnými organizacemi (policie, hasiči, CO, ŽP, První pomoc, OÚ, event. další)
d) Pokyny pro obsluhu chladicího zařízení obsahující:
da) jméno/název, adresa a telefonní číslo toho, kdo instaloval chladicí zařízení, servisního oddělení nebo v každém případě osoby zodpovědné za chladicí za¬řízení, a adresy a telefonní čísla hasičů, policie, nemocnice a střediska pro popáleniny;
db) vlastnosti chladiva uvedením jeho chemického vzorce a jeho číselného označení,
dc) instrukce pro zastavení provozu chladicího zařízení v případě nouzové situace,
dd) nejvyšší pracovní přetlaky,
de) podrobné údaje o hořlavosti chladiva,
e) Pokyny pro obsluhu tlakových nádob
f) Zpracování požární poplachové směrnice

6. Manipulace se zařízením

6.1 Vyfukování chladiva
Vyfukování chladiva do ovzduší musí být omezeno na nejmenší možnou míru. Vyfukování chladiva, kte¬rým nemůže být zabráněno, se musí uskutečnit tak, aby nebyly ohroženy osoby a životní prostředí.

6.2 Údržba, oprava, provoz
Chladicí zařízení musí udržovat a opravovat pouze odborně způsobilé osoby (viz 4.6).
Pověřený personál musí mít znalosti a zkušenosti pokud se jedná o režim činnosti, používání,
a každodenní monitorování úplného chladicího zařízení.
K údržbě a opravám musí používat předepsaných ochranných pomůcek.

Základní zásady údržby a rozsah činností spočívá především k udržení technického stavu chladicího zařízení po jeho instalaci. Povinnostmi obsluhy jsou především následující činnosti
a) Udržovat těsnost chladicího zařízení
b) Dbát na čistotu chladicího zařízení vnější i vnitřní z hlediska zanesení olejem, vodním kamenem apod.
c) Udržovat zařízení tak, aby bylo zabráněno jeho znehodnocování, např. korozí apod., tj. obnova ochranných nátěrů, oprava izolací apod.
d) Pravidelně kontrolovat a technický stav měřicích přístrojů přístroji kontrolními, kontrolovat spolehlivost a funkčnost provozních ochran a signalizací
e) Provádět pravidelné kontroly a výměny provozních náplní
f) Kontrolovat stav jednotlivých strojů a aparátů
g)

7. Kvalifikace

7.1 Odborná způsobilost - zaškolení a znalosti
Osoby, které jsou odpovědné za konstrukci, výrobu, instalaci, kontrolní prohlídky, zkoušení, provoz, údrž¬bu, opravy, likvidaci a posuzování chladicích zařízení a jejich částí musí mít potřebné zaškolení a znalosti takové, aby dosáhly odborné způsobilosti (kompetence) pro uskutečňování svých úkolů. ČSN EN 378-1, čl. 4.6.1.
Osoby, které mají za úkol zabezpečovat provoz, dozor a údržbu chladicího zařízení musí být patřičně instruovány a odborně způsobilé ve vztahu ke svým úkolům. ČSN EN 378-4, čl. 4.1.1.
Osoby, které mají na starost chladicí zařízení musí mít znalosti pokud jde o způsob fungování , provoz a každodenní kontrolování daného chladicího zařízení. ČSN EN 378-4 čl. 4.1.2.
Zainteresovaná osoba, tj. provozovatel, musí zajistit, aby osoby zabezpečující provoz byly instruovány ohledně dozoru, provozu a údržby chladicího zařízení, ohledně bezpečnostních opatření, vlastností použitého chladiva a manipulace s ním. ČSN EN 378-4, čl. 4.2.

7.2 Odborná způsobilost pro různé úkoly
V případě každého specifického úkolu musí být vyžadována odborná způsobilost (kompetence) pro účely zdravotní, bezpečnostní, účely ochrany okolního/životního prostředí a uspoření energie, elektroúdržby, svařování, obsluhy rolby, kotelny, kompresorových stanic, event jiných strojů nebo zařízení podle platných předpisů pro tato zařízení.
Odborná způsobilost musí být prokazatelná příslušným školením, instruktážemi apod., musí být dokladovaná příslušnou učební látkou a dokladem o zkoušce (testem). Provozovatel si pravidelně ověřuje potřebné znalosti obsluhy/dozoru. Rozsah potřebných znalostí určuje především projekt příslušné části zařízení. Pro odbornou obsluhu chladicích průmyslových zařízení příslušná školení pořádá např. Sdružení ZS v ČR.

 

8. Agenda strojovny

a) Vedení provozních záznamů se záznamem provozních parametrů chladicího zařízení
b) Vedení provozního deníku (knih revizí a oprav komponentů a chladicího zařízení) (čl. 11.5.1 a 11.5.2 ČSN 378-2). Provozní deník musí být uchován ve strojovně, nebo údaje musí být uloženy v počítači s možností tisku ve strojovně.
c) Vypracovat plán revizí a oprav komponentů a celého chl. zařízení vč. navazujících revizí (elektro, hromosvody, MaR, dýchací přístroje, hasicí přístroje, TNS, požární ochrany, pojišťovací ventily, event. další) a tyto revize zajištovat
d) Vypracovat plán školení a přezkušování obsluhy chladicího zařízení, instruktáží apod.
e) Zajistit plán první pomoci při úrazu čpavkem a elektrickým proudem
f) Vedení evidence pracovníků obsluhy a jejich kvalifikace (zápisníky BP, karty, školení, lékařské prohlídky, různá oprávnění jako manipulaci s rolbou, svářečské průkazy, kvalifikace pro elektroúdržbu apod.)
g) Vedení zápisníků nebo jiné evidence BP pracovníků obsluhy
h) Zajistit pravidelné lékařské prohlídky pracovníků obsluhy
i) Vést evidenci revizních knih tlakových nádob
j) Vést evidenci všech ostatních revizí podle plánu revizí
k) Jmenovat pracovníky odpovědné za provoz tlakových nádob a elektroúdržbu.
k) Vyhodnocovat provoz chladicího zařízení především z hlediska spotřeb energií a provozních hmot
l) Kontrola, údržba a doplňování osobních a společných ochranných prostředků, udržování předepsaného stavu lékárničky první pomoci.