PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM PRO CHLADICÍ TECHNIKU, TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACI

(stav k 30.6.2012)
Ing. Ludvík Koudelka, CSc.

Přehled technických norem, zpracovaný zejména dle Věstníků úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), je řazen abecedně,  a ryze  orientačně  podle klíčových slov nebo sousloví.

Rozdělení podle klíčových slov nebo sousloví není jednoduché, poněvadž konkrétní náplně relevantních evropských a mezinárodních norem nekorespondují s oborovým členěním norem dle ÚNMZ. Toto se zejména týká vzájemného  prolínání vzduchotechniky, klimatizace a větrání. Dle ÚNMZ je nadřazeným oborem vzduchotechnika třída 12 a větrání a klimatizace má třídu 1270. Z názvů přejímaných norem lze však vydedukovat, že nadřazeným oborem je spíše větrání.

Přehled zahrnuje nejen normy průběžně publikované ve Zpravodajích Svazu CHKT, ale pro úplnost jsou doplněné rovněž některé vybrané související normy. Vzhledem k velkému množství normalizačních komisí (v rámci EU) a jejich aktivitě dochází častěji k opravám a změnám norem, a proto je nutné při případném využívání tohoto přehledu zjistit okamžitý stav příslušné normy na dále uvedeném portálu. Další informace o níže uvedených normách, zda konkrétní  norma je harmonizovaná nebo určená, a rovněž anotaci obsahu normy, lze nalézt na portálu: <http//:www.unmz.cz>.

Je nutné brát v úvahu rovněž, že technické normy jsou sice základními, avšak ne vždy postačujícími podklady pro navrhování, realizaci a provozování chladicích zařízení, tepelných čerpadel a klimatizace. Neopomenutelnými podklady jsou právě legislativní dokumenty.

Je nutné také vzít v úvahu, že tento přehled nelze v žádném případě považovat za vyčerpávající seznam norem, týkajících se výše uvedených oborů.

 

Obsah

Akustika

Armatura

Barvy a barevné značení

Bezpečnost

Bezpečnostní požadavky

Čerpadla kapalinová

Detektory a detekce plynů

Dokumentace

Ekodesign produktů

Elektrická požární signalizace

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely

Elektrická zařízení

Energetická náročnost a tepelné výpočty

 

 

Filtrace a čistota vzduchu

Hladinoznaky

Hluk (viz Akustika)

Chladicí věže

Chladicí zařízení

Chladiva

Chlazený nábytek

Jakost vod

Klimatizace

Kompresory, kondenzační jednotky a vývěvy

Kvalifikace osob

Management se zaměřením na zákazníka

Měřidla na tlak a regulátory tlaku

Měřidla pro průtok tekutin

Měřidla pro měření tepla a teplot

Ochrana proti znečištění pitné vody

Ochranné  elementy, materiály a pomůcky

Pojistná zařízení

Posuzování shody

Potrubí a potrubní elementy

Riziko

Skladování v chladírnách

Skleníkové plyny

Svařování

Tepelná čerpadla (viz Chladicí zařízení)

Terminologie

Tlakové nádoby včetně souvisejících elementů

Tlakové nádoby pro kryogeniku

Údržba

Uzemnění zařízení

Veličiny a jednotky

Ventilátory

Ventily (viz armatura)

Větrání

Výměníky tepla  

Vývěvy viz Kompresory)

Vzduchotechnika (viz Klimatizace, Větrání)

Zjišťování netěsností

Zkoušení materiálů, operací a zařízení

 

 

Akustika

 

ČSN EN ISO 2151 (01 1655) – 02/2009

Akustika – Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami – Technická metoda (třída přesnosti 2);

 

 

 

 

ČSN EN ISO 3740 (01 1603) – 07/2001

Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Směrnice pro užití základních norem

ČSN EN ISO 4871 (01 1609) – 04/2010

Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení;

ČSN ISO 13474  (01 1643) – 06/2010

Akustika – Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí;

ČSN EN ISO 15667 (01 1610) – 08/2001

Akustika – Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami

 

Armatura

 

ČSN 13 4509-2  (13 4509) – 1/1986                                                

Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin

ČSN EN 200 (13 7102) – 02/2009

Zdravotnětechnické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická specifikace

ČSN EN 558+A1 (13 3031) – 06/2012

Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class.

ČSN EN 1171 (13 3720) – 9/2003

Průmyslové armatury – Litinová šoupátka

ČSN EN 1503-4  (13 3022) – 10/2003

Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách

ČSN EN 12982 (13 3034) – 01/2011

Průmyslové armatury – Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem  

ČSN EN 15714-1  (13 3096) – 06/2010

Průmyslové armatury – Pohony – Část 1: Termíny a definice

ČSN EN 15714-2  (13 3096) – 05/2010

Průmyslové armatury – Pohony – Část 2: Elektrické pohony průmyslových armatur – Základní požadavky; (EN 15714-2:2009)

ČSN EN 15714-3 (13 3096) – 05/2010

Průmyslové armatury – Pohony- Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur – Základní požadavky; (EN 15714-3:2009)

ČSN EN 15714-4 (13 3096) – 05/2010

Průmyslové armatury – Pohony – Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur – Základní požadavky; (EN 15714-4:2009)

ČSN EN 12266-1  (13 3003) – 05/2012

Průmyslové armatury – Zkoušení armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek

a přejímací kritéria – Závazné požadavky

ČSN EN 12266-2  (13 3003) – 7/2003

Průmyslové armatury – Zkoušení armatur -  Část 2: Zkoušky, zkušební postupy a přejímací podmínky – Doplňující požadavky

 

 

ČSN EN 12284 (14 2014) – 7/2004 

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení 

ČSN EN 12334  (13 4030) – 3/2002 + Oprava 1 - 6/2003 + Změna A1 – 3/2005

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z litiny

ČSN EN 12288 (13 3730) – 12/2010

Průmyslové armatury – Šoupátka ze slitin mědi

ČSN EN 13175 +A2 (07 8465) – 11/2007

Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení ventilů nádrží na zkapalněné uhlovodíkové plyny

ČSN EN 13709  (13 3040) – 12/2010                                 

Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

ČSN EN 13789  (13 3550) – 12/2010                                 

Průmyslové armatury – Litinové uzavírací ventily

ČSN EN 13953+A1 (07 8463) – 11/2007

Zařízení a příslušenství na LPG – Tlakové pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve

na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG);

ČSN EN 13959 (75 5420) – 8/2005

Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem – DN 6 až DN 250 včetně – Skupina E – Druh A, B, C a D

ČSN EN 14341 (13 4035) – 02/2007

Průmyslové armatury – Zpětné armatury z oceli

ČSN EN 14585-1  (13 9010) – 08/2006

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení – Část  l: Požadavky

ČSN EN 14772 (13 1552) – 9/2005

Příruby a přírubové spoje – Zabezpečování jakosti kontroly a zkoušení těsnění v souladu

se soubory norem EN 1514 a EN 12560

ČSN EN 60534-1 (13 4510) – 1/2006

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část l: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

ČSN EN 60534-2-1 ed.2 (13 4510) – 12/2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-1: Průtok – Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách;

S účinností od 04-05-2014 se ruší

ČSN EN 60534-2-1 (13 4510) – 12/1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-1: Průtok – Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

ČSN EN 60534-3-1  (13 4510) – 5/2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

ČSN EN 60534-3-2  (13 4510) – 2/2002

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-2: Rozměry – Stavební délky FTF pro regulační armatury s rotačním pohybem uzávěru s výjimkou motýlových klapek

ČSN EN 60534-3-3  (13 4510) – 12/1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-3: Rozměry – Stavební délky dvojcestných regulačních kulových ventilů přímých s konci pro přivaření

ČSN EN 60534-4 (13 4510) – 04/2007

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky;

 

 

 

ČSN EN 60534-5  (13 4510) – 8/2004 

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 5: Značení;  

ČSN EN 60534-6-2  (13 4510) – 10/2001

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 6-2: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k regulačním armaturám – Polohovací regulátory připojované k otočným pohonům

ČSN EN 60534-8-1  (13 4510) – 5/2006

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8: Hluk – Obecné podmínky – Oddíl první: Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

ČSN EN 60534-8-2  (134582) – 7/1997 + Oprava 1 – 6/1999 + Změna Z1 – 07/2012

 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8: Hluk – Obecné podmínky – Oddíl druhý: Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin regulační armaturou 

ČSN EN 60534-8-3  (13 4583) – 10/2001 + Změna Z1 – 10/2011

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8-3: Hluk – Obecné podmínky – Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních armatur

Norma bude zrušena k 16.11.2014

ČSN EN 60534-8-3 ed, 2 – 07/2012  (13 4583)

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8-3: Hluk – Obecné podmínky – Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních armatur

ČSN EN 60534-8-4  (13 4510) – 6/2006                

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8: Hluk – obecné podmínky – Oddíl 4: Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin řídícími ventily

ČSN EN ISO 11117 (07 8608) – 02/2009 + Opr. 1 – 12/2010

Lahve na plyny – Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů – Návrh, konstrukce a zkoušky;

ČSN EN ISO 15848-1 (13 3009) – 08/2006

Průmyslové armatury – Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí – Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy  pro typové zkoušení armatur;

ČSN EN ISO 15848-2 (13 3009) – 08/2006

Průmyslové armatury – Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí – Část 1: Výrobní přejímací zkouška armatur.

 

Barvy  a barevné značení

 

ČSN 13 0072  (13 0072) - 06/1991

Potrubí -  Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN ISO 3864 (01 8010) – 12/1995

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864 – 1 (01 8011) – 12/2003

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady

navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 17398 (01 8016) – 12/2005

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

 

Bezpečnost

 

ČSN 730802 – 05/2009

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

 

 

ČSN 730804 – 02/2010

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810  - 04/2009 + Změna A1 – 05/2012

Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN EN 511 (83 2340) – 11/2006

Ochranné rukavice proti chladu

ČSN EN 614-1+A1 (83 3501) – 07/2009

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady projektování – Část 1: Terminologie

a všeobecné zásady

ČSN EN 614-2 (83 3501) – 05/2009

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

ČSN EN 13237 (38 9631) – 8/2004

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) – 02/2010

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) – 02/2010

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 14600 (74 6073) – 3/2006

Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti  a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace;

ČSN EN 50131-1 ed.2 (33 4591) – 04/2007 + Změny: A1 – 03/2010 + Z2 – 07/2011

Poplachové systémy – Poplachové  zabezpečovací a tísňové systémy – Část l: Systémové požadavky

ČSN EN ISO 7731 (83 3591) – 04/2009

Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály;

ČSN EN ISO 12100 (83 3001) – 06/2011                                      

Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci –

Posouzení rizika a snižování rizika

ČSN EN ISO 13732-1 (83 3557) – 04/2009

Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy

ČSN EN ISO 13732-3 (83 3557) – 04/2009

Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 3: Chladné povrchy

ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) – 12/2008

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

ČSN EN ISO 13850  (83 3311) – 12/2008

Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci;

ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) – 4/2002  + Změna A1 – 10/2010

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízenímČást 1: Volba pevných prostředků mezi dvěma úrovněmi  

 

 

 

 

ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) – 4/2002 + Změna A1 – 10/2010

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízenímČást 2: Pracovní plošiny a lávky

ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280) – 4/2002 + Změna A1 – 10/2010

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízenímČást 3: Schodiště, žebříkové schodiště a ochranná zábradlí

ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) – 8/2005 + Změna A1 – 10/2010

Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízenímČást 4: Pevné žebříky;  

ČSN EN ISO 14159  (83 3270) – 12/02008

Bezpečnost strojních zařízení – Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení

ČSN ISO 6183 (38 9230) – 06/2012

Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace

 

Bezpečnostní požadavky

 

ČSN  73 0810 (73 0810) – 04/2009

Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0831  - 06/2011

Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834  - 03/2011

Požární  bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN CLC/TS 50131 -7 (33 4591) – 04/2011

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace

ČSN CLC/TS 50398 (33 4597) – 10/2009

Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky;

ČSN CLC/TS 62046 (33 2207) – 10/2009

Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob; (idt IEC/TS 62046:2008)

ČSN EN 60204-1 ed. 2  (33 2200) – 06/2007 + Změna A1 – 11/2009 + Opr. 1 – 04/2011

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky;

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (36 1045) – 11/2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-24:

Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu;

S účinností od 01-03-2013 se ruší

ČSN EN 60335-2-24 ed.4 (36 1045) -  03/2004 + Změny: A1+A11+A12+A2+ Opr. 1+2

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu;

ČSN EN 60335-2-40 ed.2 (36 1045) – 03/2004 + Změna A13: - 06/2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40:

Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače:

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (36 1045) – 11/2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely; (idt IEC 60335-2-89:2010);

 

 

 

S účinností od 01-03-2013 se ruší

ČSN EN 60335-2-89 (36 1045) – 07/2003 + Změny: A1+A11+A12+Z1+Opr. 1+2

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely.

ČSN OHSAS 18002 (01 0802) – 07/2009

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007;

 

Čerpadla kapalinová

 

ČSN EN 809+A1 (11 0002) – 05/2010

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky;

ČSN EN 12162+A1 (11 0031) – 11/2009

Kapalinová čerpadla – Bezpečnostní požadavky – Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

ČSN EN 14343  (11 0037) – 07/2006

Rotační objemová čerpadla – Přejímací zkoušky výkonových parametrů;

ČSN EN ISO 2858 (11 3050) – 07/2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) – Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry;;

ČSN EN ISO 3661 (11 1769) – 07/2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem – Rozměry základových desek a montážní rozměry;

ČSN EN ISO 20361  (11 0040) – 11/2009

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3;

ČSN ISO  9905 (11 3011) – 06/1995 + Opr.  2 -  05/2006 + Opr. 1 – 12/2011 +

Změny: Z1 – 04/1998 + Amd. 1 – 11/2011     

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla – Třída I;

 

Detektory a detekce plynů

 

ČSN EN 14624 (14 2016) - 07/2012

Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti

ČSN EN 50241-1 (37 8350) – 1/2000 + Změny: A1 – 8/2004 + Z1 – 11/2010

Zařízení pro detekci hořlavých nebo toxických plynů a par s otevřenou cestou - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek.

ČSN EN 50241-2 (37 8350) – 1/2000   + Z1 – 11/2010

Zařízení pro detekci hořlavých nebo toxických plynů a par s otevřenou cestou - Část 2: Požadavky na provedení zařízení pro detekci plynů.

 

Dokumentace

 

ČSN EN 1861 (14 2007) – 8/1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla  - Schémata okruhů zařízení a schémata

potrubí a přístrojů – Uspořádání a značky

ČSN EN ISO 11442 (01 3196) – 11/2006

Technická dokumentace – Zacházení s dokumenty;

 

 

 

Ekodesign produktů

 

ČSN EN 62430 (36 9081) – 01/2010

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

ČSN EN ISO  14006 (01 0906) – 12/2011

Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu

 

Elektrická požární signalizace

 

ČSN EN 54  (34 2710) – 9/1997

Elektrická požární signalizace

Část 1: Úvod  - 9/2011
Část 2: Ústředna – 2/1999 + Změna A1 – 5/2007 
Část 3: Požární poplachové zařízení – Sirény – 4/2002 + Změny: A1 – 6/2003 + A2 – 1/2007
Část 4: Napájecí zdroj – 2/1999 + Změny: A1 – 9/2003 + A2 – 3/2007
Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče – 12/2001 + Změna A1 6/2003
Část 7: Hlásiče kouře - hlásiče bodové využívající rozptýleného světla,, vysílaného světla

            a ionizace – 10/2001 + Změny: A1 – 6/2003 + A2 – 12/2006
Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče – 10/2002 + Změna A1 – 5/2006
Část 11: Tlačítkové hlásiče – 3/2002 + Změna A1 -5/2006
Část 12: Hlásiče kouře -Hlásiče lineární využívající optického světelného

              paprsku – 7/2003
Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému – 12/2005

Část 17: Izolátory – 7/2006

Část 18: Vstupní/výstupní zařízení – 6/2006 + Oprava 1  9/2007

Část 20: Nasávací hlásiče – 1/2007

Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení  – 1/2007

 

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely

 

ČSN EN 60335–1  (36 1040)3/1997  + Změny: A11 – 12/1997 + A1 – 4/1998  + A13 –

4/1999 + A14  8/1999 + A15  1/2001 + A2 – 9/2001 + A16  1/2002 + Z1  5/2003

+ Oprava 1 6/2004                        

Bezpečnost elektrických  spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné  požadavky

ČSN EN 60335-1 ed. 2  (36 1045) – 5/2003 + Opravy: 1 – 4/2004 +  2 – 4/2006  + 3 – 4/2007

+ Změny: A1 – 7/2005 +  A11 – 9/2004 + A12 – 12/2006 + A2 – 4/2007 + Z11 – 11/2007+

+ A13 – 07/2009+ A14 – 11/210+ A15 – 03/2012+ Opr. 1 – 03/2010 + Z1 – 11/2007

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely –  Bezpečnost Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 60335-2-24 ed. 5  (36 1045) – 11/2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

ČSN EN 60335-2-34 ed. 3  (36 1045) – 8/2003 + Změny A11 – 12/2004 + A1 – 11/2005 +

+A2 – 09/2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

 

 

 

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (36 1045) – 6/2004  + Změny: A1 – 10/2006 + A11 – 9/2005+

+A1 – 10/2006+A11 – 01/2005+ A12 – 09/2005+ A13 – 06/2012+ Opr. 1 – 06/2006+

+ Opr. 2 – 10/2011

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače;

ČSN EN 60335-2-80  ed. 2 (36 1045) – 3/2004 + Změna Z1 – 3/2004 + Oprava A1 – 12/2004                

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2: Zvláštní požadavky na ventilátory

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2  (36 1045) – 9/2003                         

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (36 1045) – 11/2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (36 1960) – 12/2002  + Změny: A1 8/2006 + A11 – 12/2005

Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2 - 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů           

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (36 1950) – 07/2008                                                               

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost - Část 2 - 4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické  motorkompresory

ČSN EN 60730-2-10  ed. 2 (36 1950) – 09/2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost - Část 2 - 10: Zvláštní požadavky na motorové spouštěcí relé

 

Elektrická zařízení

 

ČSN 33 2000-1 ed, 2 (33 2000) – 05/2009

 Elektrické instalace nízkého napětí- – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-2-21  (33 2000) - 4/1998

Elektronické předpisy – Elektrická zařízení – Část 2: Definice – Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  (33 2000) – 08/2007 + Změna Z1 – 04/2010                                                                    

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2  (33 2000) – 02/2012

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla   

ČSN 33 2000-4-43  (33 2000) – 3/2003  +  Oprava 1 – 11/2006 + Změna Z1 – 12/2010

Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům  

ČSN 33 2000-4-45  (33 2000) - 1/1996

Elektronické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím  

 

 

 

 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2  (332000)  – 9/2002 + Oprava 1 – 5/2005

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost- Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473  (33 2000) - 2/1994 + Změna 1 – 1/1996 + Oprava 1 – 7/2007 +

+ Z1 – 01/1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-4-482  (33 2000) – 1/2000

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím  

ČSB 33 2000-5-54 ed. 2 (33 2000) – 09/2007 + Změna:  Z1 – 04/2012

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2  (33 2000) – 10/2010

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5:  Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-5-537  (332000) – 2/2001

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání  

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (33 2000) – 09/2010

Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení  -  Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení   

ČSN 33 2000-6 (33 2000) – 09/2007

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: revize

ČSN EN 50110-1 ed. 2  (34 3100) – 7/2005 + Oprava 1 – 9/2006

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) – 02/2011

Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: národní dodatky

 

Energetická náročnost a tepelné výpočty

 

ČSN 73 0540-2 (73 0540) – 04/2007+ Opr. 1- 04/2012

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (73 0540) – 11/2005

Tepelná ochrana budov – Část 2: Návrhové hodnoty velečin

ČSN 73 0540-4 (73 0540) – 06/2005

Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0548  (73 0548)  – 7/1986

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

ČSN EN 14114 (73 0312) – 03/2003

Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací – Výpočet difuze vodní páry – izolační systémy pro chladné potrubí

ČSN EN 15232 (73 8532) – 07/2012

Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov; EN 15232:2012;

 

 

 

 

ČSN EN 15240 (12 0014) – 02/2009

Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů

ČSN EN 15239 (12 0015) – 04/2009

Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větracích systémů;

ČSN EN 15251 (12 7028) – 02/2011

Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky;

ČSN EN 15316-4-2 (06 0401) – 10/11

Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby

a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla

ČSN EN 15450 (06 0404) – 11/2011

Tepelné soustavy v budovách – Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

ČSN EN 15603  (73 0326) – 04/2009

Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení;

ČSN EN 15900 (01 1502) – 12/2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti – Definice a požadavky

ČSN EN ISO 6946  (730558) – 12/2009

Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda 

ČSN EN ISO 7730  (83 3563) – 10/2006

Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria tepelného komfortu 

ČSN EN ISO 12241- 03/2009

Tepelné izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace- Pravidla výpočtu

ČSN EN ISO 13790 (73 0317) – 10/2009

Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení; (idt ISO 13790:2008);

ČSN EN ISO 15927-4  (73 0315)  – 02/2011

Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení;

ČSN EN ISO 50001 (01 1501) – 01/2012

Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití;

ČSN ISO 11399  (83 3550) – 4/1997 + Změna Z1 – 3/2001

Ergonomie tepelného prostředí – Zásady a používání příslušných mezinárodních norem 

ČSN EN 15232 (73 8532) – 07/2012

Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov; EN 15232:2012;

 

      Filtrace a čistota vzduchu

 

            ČSN EN 779 (12 5001) – 6/2003

            Filtry pro odlučování částic pro všeobecné větrání. Stanovení filtračních parametrů.

ČSN EN 1822-1  (12 5002) – 04/2010

Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) – Část 1: Klasifikace ověřování vlastnosti, označování.

ČSN EN 1822-2  (12 5002) – 04/2010 

Dtto, Část 2: Výroba aerosolu, měřící zařízení, statistické počítání  částic.

 

 

 

ČSN EN 1822-3  (12 5002) –04/2010

Dtto, - Část 3: Zkušební média plochých filtrů.  

ČSN EN 1822-4 (12 5002) – 04/2010 

Dtto, - Část 4: Stanovení propustnosti filtračních prvků (skenovací metoda).

ČSN EN 1822-5  (12 5002) – 04/2010

Dtto,  – Část 5: Stanovení účinnosti filtračních prvků.

 

Hladinoznaky

 

ČSN EN 12178 (14 2015) – 8/2004                                                            .

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky   - Požadavky, zkoušení a značení

 

Hluk (viz Akustika)

 

Chladicí věže

 

ČSN EN 13741 (69 6361) – 8/2004

Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem

ČSN EN 14705 (69 6355) – 3/2006

Výměníky tepla – Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží;

 

Chladicí zařízení

 

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) – 06/2011

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –

 Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN EN 378-2+A1 (14 0647) – 11/2009

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –

Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3  (14 0647) – 10/2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –

Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN EN 378-4  (14 0647) – 10/2008   

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –

Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace                                      

ČSN ISO 5149  (14 2749) – 5/1998

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev – Požadavky bezpečnosti

 

Poznámka:

Norma je zastaralá a je  v revizi již několik let.

 

Chladiva

 

ČSN 65 1742 – 9/2001 + Oprava 1  – 6/2002 + Oprava 2  -  8/2004

Oxid uhličitý

ČSN 65 4330  (65 4330) 5/1997 + Změna Z1 - 1/2003

Dusík kapalný

 

 

Poznámka:

ČSN EN ISO 817 –Chladiva – Číselné označování

Poznámka: Byla ohlášena revize, prozatím neprovedena. Faktický stav je takový, že následkem velkého počtu alternativních chladiv, vyráběných a dávaných na trh různými výrobci pod jejich obchodními značkami není navržený způsob označování v poslední době dodržován.

 

Chlazený nábytek

 

ČSN EN 153  (14 2753) – 9/2006

Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček

pro domácnost, konzervátorů zmražených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost

a jejich kombinací, napájených ze sítě

ČSN EN 732  (06 1457) – 11/1999

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Absorpční chladničky

ČSN EN 28960  (14 2760) – 10/1996

Chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny pro domácnost

a podobné použití – Měření emisí akustického hluku šířeného vzduchem (ISO 8960:1991)

ČSN EN ISO 15502  (14 2771) – 5/2006 + Opr. 1 – 06/2008

Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody

ČSN EN ISO 23953-2 (14 2741) – 3/2006 + Změna A1 – 07/2012

Distribuční chlazený nábytek – Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

 

Jakost vod

 

ČSN ISO 11731 (75 7881) – 2/2002

Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella

ČSN ISO 11731-2 (75 7881) – 1/2005 + Změna Z1 – 08/2008

Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella – Část 2: Metoda přímé membránové

filtrace pro vody s malým počtem bakterií

 

Klimatizace

 

ČSN CEN/TS 14825  (14 3011) – 5/2005

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení

ČSN EN 12102 (14 3019) – 02/2009

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu;

ČSN EN 13129-1 (28 1521) – 2/2004

Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Část 1: Parametry pohodlí

ČSN EN 13129-2 (28 1521) – 2/2005

Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Část 2: Typové zkoušky

 

 

 

 

ČSN EN 14511-1  (14 3010) – 05/2012

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice

ČSN EN 14511-2  (14 3010) – 05/2012

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky;

ČSN EN 14511-3 (14 3010) – 05/2012

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody;

ČSN EN 14511-4 (14 3010) – 05/2012

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky;

ČSN EN 14813-1+A1 (28 1521) – 06/2011

Železniční aplikace – Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče – Část 1: Parametry pohodlí

ČSN EN 14813-2+A1 (28 1521) – 06/2011

Železniční aplikace – Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče – Část 2: Typové zkoušky

ČSN EN 15218 (14 3000) – 05/2007

Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky;

ČSN EN 15240 (12 0014) – 02/2009

Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů

ČSN EN 15500 (73 8536) – 03/2009

Řízení vytápění, větrání a klimatizace – Elektronická zařízení pro zónovou regulaci;

 

Kompresory, kondenzační jednotky a vývěvy

 

ČSN EN 1012-1 (10 5012) – 04/2011

Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Vzduchové kompresory   

ČSN EN 1012-2+A1 (10 5012) – 05/2010

Kompresory a vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Vývěvy;

ČSN EN 12900   (14 0614) - 4/2006

Chladivové kompresory – Jmenovité podmínky, mezní úchylky a uvádění údajů výkonnosti výrobcem;

ČSN EN 13215  (14 0619) – 1/2001

Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti, uváděné výrobcem

ČSN EN 13771-1  (14 0615) – 11/2003

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 1: Chladivové kompresory

ČSN EN 13771-1  (14 0615) – 04/2008

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 1: Kondenzační jednotky

 

 

 

 

 

Kvalifikace osob

 

ČSN 05 0705  (04 0705) – 09/2002 + Změna Z1 – 11/2008

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

ČSN EN 16016-4 (01 5036) – 02/2012

Nedestruktivní zkoušení – radiační metody – počítačová tomografie – Část 4: Kvalifikace

ČSN EN 287-1 (05 0711) – 03/2012

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

ČSN EN 473 (01 5004) – 01/2009

Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT – Všeobecné zásady

ČSN EN 13133 (05 5905) – 11/2001

Tvrdé pájení – Zkouška páječe

ČSN EN 13313 (14 0120) – 06/2011

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob

ČSN EN ISO 9606-2 (05 0712) – 10/2005

Zkoušky svářečů –Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny

ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) – 08/2000 + Opr. 1 – 02/2001

Zkoušky svářečů –Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi

ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) – 08/2000 + Opr. 1 – 02/2001

Zkoušky svářečů –Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu

ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) – 06/2001

Zkoušky svářečů –Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

ČSN P CEN/TS 1591-4 (13 1551) – 02/2009

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 4: Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení

 

Management se zaměřením na zákazníka

 

ČSN EN ISO 14001  (01 0901)- 6/2005

Systémy environmentálního managementu – požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 9004 (01 0324) – 05/2010

Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality;

ČSN ISO 10003 (01 0341) – 02/2009

Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace

ČSN ISO 10005 (01 0332) – 06/2006

ČSN ISO 14005 (01 0905) – 08/2011

Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu  včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti

ČSN EN ISO 14040 (01 0940) – 11/2006

Environmentální  management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova;

ČSN EN ISO 14044 (01 0944) – 11/2006

Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice;

ČSN EN ISO 14051 (01 0951) – 03/2012

Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec; 

ČSN ISO 14063 (01 0963) – 01/2007

Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady

Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality

 

 

ČSN ISO 26000  (01 0390) – 07/2011

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

ČSN P ISO/TS 10004 (01 0342) – 08/2011

Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření;

 

Měřidla na tlak a regulátory tlaku

 

ČSN EN 837-1  (25 7012) – 3/1998 + Oprava 1 – 10/2001

Měřidla tlaku – Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí – Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

ČSN EN 837-2  (25 7012) – 3/1998                               

Měřidla tlaku – Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů

ČSN EN 837 – 3  (25 7012) – 3/1998

Měřidla tlaku – Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry – Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

ČSN EN 13120 (74 6033) – 11/2009

Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13785 (06 1823) – 10/2005

Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

 

Měřidla pro průtok tekutin

 

ČSN EN ISO 5167-1  (25 7710) – 11/2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část l: Obecné principy a požadavky

ČSN EN ISO 5167-2  (25 7710) – 11/2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony

ČSN EN ISO 5167-3  (25 7710) – 11/2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy

ČSN EN ISO 5167-4  (25 7710) – 11/2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 4: Venturiho trubice

 

Měřidla pro měření tepla a teplot

 

ČSN EN 1434-1  (25 8511) – 09/2008

Měřiče tepla – Část l: Všeobecné požadavky;

ČSN EN 1434-2  (25 8511) – 07/2009

Měřiče tepla – Část 2: Konstrukční požadavky;

ČSN EN 1434-4  (25 8511) – 09/2008

Měřiče tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu;

ČSN EN 1434-5  (25 8511) – 09/2008

Měřiče tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření;

 

 

 

ČSN EN 1434-6  (25 8511) – 09/2008

Měřiče tepla – Část 6: Montáž, uvedení do provozu , sledování činnosti a údržba;

ČSN EN 12830 – (25 8350) – 8/2000

Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci zchlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny – Zkoušky, provedení, použitelnost

ČSN EN 13485 – (25 8351) – 3/2003

Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny – Zkoušky, provedení, použitelnost.

ČSN EN 13486 – (25 8352) – 3/2003

Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny – Periodické ověřování

 

Ochrana proti znečištění pitné vody

 

ČSN EN 14367 (75 5426) – 2/2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy – Skupina C – Druh A;

ČSN EN  14622 (75 5424) – 1/2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok

s kruhovým přepadem (omezený) – Skupina A – Druh F;

ČSN EN 14623 (75 5425) – 1/2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok

s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) – Skupina A –

Druh G;

 

Ochranné  elementy, materiály a pomůcky

 

ČSN EN 379+A1 (83 2431) – 11/2009

Prostředky k ochraně očí – Automatické svářečské filtry

ČSN EN 615 (38 9030) – 10/2009

Požární ochrana – Hasiva – Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu

požáru D);

ČSN EN 953+A1 (83 3302) – 08/09

Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN EN 1598 (05 0703) – 04/2012

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

ČSN EN 12845+A2 (389211) – 10/2009

Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba

ČSN EN 13565-2  (38 9221) – 11/2009 + Opr. 1 – 12/2010

Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

 

 

 

 

 

ČSN EN 14605+A1 (83 2721) – 11/2009

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spojí mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typ PB [3] a PB [4]

ČSN EN 14786 (83 2734) – 11/2006

Ochranné oděvy – Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi  –Zkouška atomizérem

ČSN EN 15154-3 (83 1901) – 10/09

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť;

ČSN EN 15154-4 (83 1901) – 09/2009

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť;

ČSN P CEN/TS 14972 (38 9260) – 01/2012

Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a instalace;

 

Pojistná zařízení

 

ČSN 69 2501 – 1/1994 + Oprava 1 -  9/2001                                 

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

ČSN EN 12263  (14 2010) – 12/1999                                            

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku – Požadavky a zkoušky

ČSN EN 13 136 (14 2006) – 3/2002 + Změna A1  - 1/2006

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy;

ČSN EN  13648-1 (69 7248) – 07/2009

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část l: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami;

ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310) – 12/2004 + Opr. 1 – 06/2007

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily

ČSN EN ISO 4126-2  (13 4310) – 1/2004 + Oprava 1 – 06/2005

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 2: Bezpečnostní zařízení

s průtržnou membránou

ČSN EN ISO 4126-3  (13 4310) – 12/2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti  nadměrnému tlaku – Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou;

ČSN EN ISO 4126-4  (13 4310) – 01/2005

Bezpečnostní pojistná zařízení proti  nadměrnému tlaku – Část 4: Pojistné ventily

s pomocným řízením;

ČSN EN ISO 4126-5 (13 4310) – 1/2005

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

ČSN EN ISO 4126-6  (13 4310) – 10/2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou

ČSN EN ISO 4126-7  (134310) – 8/2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Všeobecné údaje

 

 

Posuzování shody 

 

ČSN 13 0020  (13 0020) – 6/2005

Kovová průmyslová potrubí – Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody 

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) – 03/2011

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky;

ČSN EN ISO 15613 (050318) – 06/2005                                                  

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

ČSN EN ISO 15614 (050313)

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování

            Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin

                        niklu   5/2005 + Změna A1 – 9/2008                                 

            Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin -  1/2006              .

            Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin  -  11/2008

            Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním - 4/2006   

            Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jeho slitin -   6/2005   

            Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi -  2/2007  

            Část 7: Navařování -  12/2007                                                                       

            Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí - 4/2003                       

            Část 11: Elektronové a laserové svařování  - 6/2003                                   

ČSN EN ISO/IEC  17011 (015258) – 3/2005

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány posuzující shodu

ČSN EN ISO/IEC  17020 (015260) – 3/2005

Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících 

inspekci

ČSN EN ISO/IEC  17021 (015257) – 12/2011

Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit  a certifikaci systémů

managementu

ČSN EN ISO/IEC  17024 (015258) – 12/2003

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

ČSN EN ISO/IEC 17043 (01 5264) – 09/2010

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti

ČSN EN ISO/IEC  17050-1 (015259) – 03/2011

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO/IEC  17050-2  (015259) – 3/2005

Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace

 

Potrubí a potrubní elementy

 

ČSN 13 0010  (13 0010)  – 5/1990 + Změna a – 12/1990  

Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 0020  (13 0020) – 5/2005

Kovová průmyslová potrubí – Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody 

ČSN 13 1075  (13 1075) – 1/1991

Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování

ČSN 13 1180  (13 1180)  – 08/1998 + Změna a – 12/1990

Potrubí a armatury. Záslepky potrubí PN 6 až PN 40 

 

 

 

 

ČSN EN 1092-1  (13 1170) – 3/2008                                                

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část l: Příruby z oceli 

ČSN EN 1092-2  (13 1170) – 2/1999                                                

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny 

ČSN EN 1092-3  (13 1170) – 8/2004 + Oprava 1 – 5/2005              

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

ČSN EN 1092-4  (13 1170) – 1/2003                                                 

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 4: Příruby ze slitin hliníku

ČSN EN 1333  (13 0009) – 10/2006

Příruby a přírubové spoje – Potrubní součásti – Definice a volba PN;

ČSN EN 1514-2 (13 1550) – 07/2005

 Příruby a přírubové spoje – Těsnění pro příruby s označením PN – Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

ČSN EN 1514-8 (13 1550) – 7/2005

Příruby a přírubové spoje – Rozměry těsnění pro příruby s označením PN – Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby

ČSN EN 1515-2  (13 1501) – 08/2002

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN;

ČSN EN 1515-3  (13 1501) – 04/2006

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class;

ČSN EN 1515-4 (13 1501) – 07/2010

Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES

ČSN EN 1591-1+A1 (13 1551) – 06/2005

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda

ČSN EN 1736 – (14 5109) – 05/2009                                            

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací a kompenzátory – Požadavky, konstrukce a montáž

ČSN EN 1759-1 (13 1175) – 8/2005

Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class – Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24

ČSN EN 10305-1 (42 0093) – 07/2010

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

ČSN EN 10305-2 (42 0093) – 07/2010

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 2: Svařované trubky tažené za studena

 

 

 

 

 

ČSN EN 10216-5 (42 0265) – 3/2005

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky –

Část 5: Trubky z korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10217-3 (42 1045) – 2/2005  + Změna A1 – 8/2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízeníTechnické dodací podmínky – Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

ČSN EN 10217-4 (42 1046) – 2/2005  + Změna A1 – 8/2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10217-5 (42 1047) – 1/2005 + Změna A1 – 08/2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízeníTechnické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách          

ČSN EN 10217-6 (42 1048) – 2/2005 + Změna A1 – 8/2005

Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízeníTechnické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10217-7 (42 1049) – 12/2005 + Opr. 1 – 04/2009

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10220 (42 0092) – 3/2005

Bezešvé a svařované ocelové trubky – Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

ČSN EN 10224 (42 0253) – 3/2005 + Změna A1 – 1/2006 + Oprava 1 - 3/2006

Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody – Technické dodací podmínky;

ČSN EN 10226-2 (01 4032) – 1/2006 + Opr. 1 - 04/2006 + Opr. 1 – 03/2006

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity – Rozměry, tolerance a označování;

ČSN EN 10255+A1 (42 0296) – 10/2007

Trubky z nelegované oceli vhodné ke sváření a řezání závitů – Technické dodací podmínky

ČSN EN 10266 (42 0048) – 9/2004 

Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily – Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

ČSN EN 10296-2  (42 0101) – 6/2006 + Opr. 1 – 08/2005

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití – Technické dodací podmínky – Část 2: Korozivzdorné oceli;

ČSN EN 10297-1 (42 0258) – 7/2004 + Oprava 1 -  6/2005                                             

Bezešvé kruhové ocelové trubky  pro strojírenské a všeobecné účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí

ČSN EN 10297-2 (42 0258) – 06/2006 + Opr. 1 - 08/2007

Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití – Technické dodací podmínky – Část 2: Korozivzdorné oceli;

ČSN EN 10305-1 (42 0093) – 07/2010

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

 

 

 

 

ČSN EN 10305-2 (42 0093) – 07/2010

Dtto, Část 2: Svařované trubky tažené za studena

ČSN EN 10305-3 (42 0093) – 07/2010

Dtto, Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

ČSN EN 10305-4 (42 0093) – 08/2011

Dtto, Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

ČSN EN 10305-5 (42 0093) – 07/2010

Dtto, Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

ČSN EN 10305-6 (42 0098) –11/2005

Dtto, Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

ČSN EN 10311 (42 1906) – 12/2005

Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody

ČSN EN 10312 (42 0254) – 3/2005 + Změna A1 – 1/2006 + Oprava 1 - 3/2006

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody – Technické dodací podmínky

ČSN EN 12451 (42 1527) – 05/2001

Měď a slitiny mědi – trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

ČSN EN 12452 (42 1529) – 05/2001

Měď a slitiny mědi – trubky bezešvé válcované, žebrované, pro výměníky tepla

ČSN EN 12735-1  (421525) – 01/2011

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1:

Trubky pro potrubní systémy

ČSN EN 12735-2  (421525) – 01/2011

Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1:

Trubky pro zařízení

ČSN EN 13480-1  (13 0020)  – 6/2003 + Změny: A1 – 2/2006+ A2 – 12/2008

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 13480-2  (13 0020)  – 7/2003  + Opr. 1 – 2/2007 + Změny: A1 + A2 – 06/2011

Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

ČSN EN 13480-3  (13 0020) – 11/2003 + Opr. 1 - 05/2006  +  2+3+4+Změny A1,A2,A3

+ 4 – 9/2007 + Změny: A1 – 2/2006 + A2 – 5/2006

Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet;

ČSN EN 13480-4  (13 0020)  – 12/2003 + Opravy: 1 – 2/2007 + 2 – 7/2007                   

Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž

ČSN EN 13480-5  (13 0020) – 11/2003 + Opr.: 1 + 2 – 7/2007+Změna A1-03/2012    

Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

ČSN EN 13480-6  (13 0020)  3/2005 + Změna A1 – 7/2006 + Oprava 1 – 11/2006        

Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

ČSN EN 13480-8  (13 0020)- 02/2005+  Změna A1 – 03/2012    

Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky na průmyslová potrubí

z hliníku a hliníkových slitin

ČSN EN 13555  (13 1510) – 8/2005

Příruby a přírubové spoje – Parametry těsnění a zkoušení vztahující se na pravidla dimenzování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním

ČSN EN 14276-2+A1 (14 2020) – 07/2011

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí– Všeobecné požadavky

 

 

ČSN EN 14917 (13 9030) - 10/2009

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

ČSN EN ISO 225 (02 1001) – 06/2011

Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů;

(idt ISO 225:2010)

ČSN EN ISO 1127  (42 6751) – 7/1999

Trubky z korozivzdorných ocelí – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky 

ČSN EN ISO 6708  (13 0015) – 12/1996                           

Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

ČSN EN ISO 6259-1 (64 3117) – 8/2002

Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecná zkušební metoda

ČSN EN ISO 10380  (02 8325) –  9/2003

Potrubí – Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic

ČSN P CEN/TS 1591-3 (13 1551) – 02/2009

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov

 

Riziko

 

ČSN EN 1005-5  (83 3503)  - 09/2007

Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 5: Posuzování rizika

velmi často opakované ruční manipulace

ČSN ISO 31000 (01 0351) – 10*/2010

Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN 31010 (01 0352) – 01/2011

Management rizik – Techniky posuzování rizik       

ČSN EN ISO 12100 (83 3001) – 06/2011

Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika

a snižování rizika;

ČSN IEC 62198 (01 0684) – 08/2002

 Management rizika projektu – směrnice použití

ČSN ISO 23601  (01 8017) – 05/2011

Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány

 

Skladování v chladírnách

 

ČSN 69 7904 -  12/1990

Vyvíječe řízených atmosfér

ČSN ISO 1212 (43 2904) – 10/2000

Jablka – Skladování v chladírnách

ČSN ISO 1990-2 (43 2902) – 09/2000

Ovoce – Názvosloví – Druhý seznam

ČSN ISO 6949 (43 2901) – 01/2001

Ovoce a zelenina – Zásady a techniky skladování v řízené atmosféře

 

 

 

 

 

Skleníkové plyny

 

ČSN ISO 14066 (01 0966) – 02/2012

Skleníkové plyny – Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů;

ČSN ISO 14064-1 (01 0964) – 09/2006+ Změna Z1 – 05/2012

Skleníkové plyny – Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí

a propadů skleníkových plynů pro organizace;

ČSN ISO 14064-2 (01 0964) – 09/2006 + Změna Z1 – 05/2012

Skleníkové plyny – Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty;

ČSN ISO 14064-3  (01 0964) – 09/2006 + Změna Z1 – 05/2012

Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech;

ČSN ISO 14065 (01 0965) – 01/2008

Skleníkové plyny – Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání;

 

Svařování

 

ČSN EN 287-1 (05 0711) – 03/2012

Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

ČSN EN 583-6 (01 5023) – 07/09

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Část 6: Difrakční technika měření doby průchodu jako metoda pro zjišťování a měření velikosti vad

ČSN EN 1011-1 (05 2210) – 08/09

Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

ČSN EN 1256  (05 4242) – 06/2006

Zařízení pro plamenové svařování – Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy;

ČSN EN 12799 (055922) – 2/2002 + Změna A1 – 8/2004

Tvrdé pájení – Nedestruktivní zkoušení pájených spojů

ČSN EN 14717 (05 0690) – 06/2006

Svařování a příbuzné procesy – Environmentální kontrolní seznam;

ČSN EN 60974-12 ed. 2  (05 2205) – 03/2012 + Změna Z1 – 03/2012

Zařízení pro obloukové svařování – Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče;

(idt IEC 60974-12: 2011);

S účinností od 2014-06-22 se zrušuje

ČSN EN 60974-12 ed.2 (05 2205) – 04/2006

Zařízení pro obloukové svařování – Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

ČSN EN 60974-13 (05 2205) – 03/2012

Zařízení pro obloukové svařování – Část 13: Svařovací svorka;

ČSN EN ISO 544 (05 5001) – 10/2011

Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

 

 

 

 

ČSN EN ISO 636 (05 5312) – 10/2009

Svařovací materiály – Tyčinky, dráty a svarové kovy pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace;

ČSN EN ISO 3580  (05 5050) – 07/2011

Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace;

ČSN EN ISO 4063 (05 0011) – 03/2010

Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování (idt ISO 4063:2009

ČSN EN ISO 6947 (05 0024) – 11/2011

Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování;

ČSN EN ISO 10863 (05 1186) – 04/2012

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD);

ČSN EN ISO 10893-6 (01 5061) 11/2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových  trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí;

ČSN EN ISO 14171  (05 5801) – 04/2011

Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace;

ČSN EN ISO 14175  (05 2510) – 03/2009

Svařovací materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy;

ČSN EN ISO 14271 (05 1145) – 04/2012

Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů;        

ČSN EN ISO 14341 (05 5311) – 07/2011

Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

ČSN EN ISO 14372 (05 5018) – 03/2012

Svařovací materiály – Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku;

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) – 05/2005 + Změna A1 – 09/20018

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů- Zkouška postupu svařování  - Část l: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

ČSN EN ISO 15614-2 (05 0314) – 01/2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

ČSN EN ISO 15792-3 (05 1102) – 11/2011

Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene a koutových svarů;

ČSN EN ISO 17632  (05 5501) – 11/2009

Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace;

ČSN EN ISO 17633 (05 5503) – 07/2011

Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných  a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace;

ČSN EN ISO 17637 (05 1180) – 08/2011

Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů; (idt ISO 17637:2003)

 

 

 

 

ČSN EN ISO 17654 (05 1137) – 04/2012

Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Zkouška tlakem odporových švových svarů;

ČSN EN ISO 17662 (052060) – 10/2005

Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností    

ČSN EN ISO 17663 (05 0221) – 12/2009

Svařování – požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním

a příbuznými procesy; (idt ISO 17663:2009)

ČSN EN ISO 17672 (05 5650) – 01/2011

Tvrdé pájení – Pájky             

ČSN EN ISO 18274 (05 5323) – 07/2011

 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace;

ČSN EN ISO 18592 (05 1109) – 07/2010

Odporové svařování – Destruktivní zkoušení svarů – Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků;

ČSN EN ISO 24373 (05 5325) – 11/2009

Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace;                                

ČSN EN ISO 26304 (05 5802) – 03/2012

Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo

pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace;

 

Tepelná čerpadla (viz Chladicí zařízení)

 

Terminologie

 

ČSN 01 1600 (01 1601) – 02/2003

Akustika – Terminologie

ČSN 10 5010 (10 5010) – 3/1986

Názvosloví kompresorů

ČSN 14 0110 (14 0110) –  9/1983

Názvosloví chladicí techniky

ČSN 73 0540-1 (73 0540) – 06/2005

Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN EN 764-1  (69 0004) – 2/2005

Tlaková zařízení – Část 1: Terminologie – Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost

ČSN EN 1330-1 (01 5005) – 03/2000

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem

ČSN EN 1330-2 (01 5005) – 01/2000

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1:  Všeobecné termíny

ČSN EN 1330-3 (01 5005) – 05/1999

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii

 

 

 

ČSN EN 1330-4 (01 5005) – 07/2010

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem

Environmentální management – Slovník

ČSN EN 1330-10 (01 5005) – 09/2003

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 4: Termíny používané při vizuální  kontrole

ČSN EN ISO 12706 (01 5005) – 06/2010

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Terminologie;

ČSN EN 12792  (120001) – 5/2007 

Větrání budov. Značky, terminologie a grafické  značky

ČSN ISO 14050 (01 0950) – 06/2010

Environmentální management – Slovník

ČSN EN 13306 (01 0660) – 02/2011

Údržba – Terminologie údržby;

ČSN EN 16016-1 (01 5036) – 04/2012

Nedestruktivní zkoušení – Radiografické metody – Počítačová tomografie – Část 1: Terminologie;

ČSN EN 16018 (01 5005) – 05/2012

Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array.

ČSN EN 45020 (01 0101) – 06/2007

Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník;

ČSN EN ISO 12706 (01 5005) – 06/2010

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární metodou – Terminologie;

ČSN EN ISO 13349 (12 2001) – 01/2011

Ventilátory – Terminologie a kategorizace;

ČSN EN ISO 17677-1 (05 2610) – 03/2010

Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování;

ČSN EN ISO 23953-1 (14 2741) – 10/2006

Distribuční chlazený nábytek – Část 1: Slovník

ČSN EN ISO/IEC  17000 (010106) – 3/2005

Posuzování shody – Slovník a základní principy

ČSN ISO 1891 (02 1003) – 08/2011

Spojovací součásti -  Terminologie

ČSN ISO 14050 (01 0950) – 06/2010 + Změna Z1 – 09/2010

Environmentální management – Slovník

 

Tlakové nádoby včetně souvisejících elementů

 

ČSN 07 8304 (07 8304) – 01/2011

Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 69 0010- 1-1 – 10/1993                                                                      

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení

a terminologie          

ČSN 69 0010- 2-1 – 5/1993                                     

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

 

 

 

 

ČSN 69 0010- 3.1 – 9/1996 + Změna Z1 – 11/1998          

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

ČSN 69 0010- 4-1 – 06/1989 + Změna Z1 – 04/1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

ČSN 69 0010- 4.2 – 7/1997 + Změna Z1 -  6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4,2 Všeobecná část

pro nádoby z oceli

ČSN 69 0010- 4.3 – 07/1990 + Změna Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

ČSN 69 0010-4.5 – 2/1990 + Změny: Z1 – 04/1994 + Z2 – 8/1994 + Z3 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

ČSN 69 0010- 4.6 – 03/1990 + Změna Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

ČSN 69 0010- 4.7 – 07/1990  + Změny: Z1 – 04/1994 + Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

ČSN 69 0010- 4.8 – 06/1989 + Změny: Z1 – 04/1994 +  Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

ČSN 69 0010- 4.9 – 03/1990 + Změny: Z1 – 04/1994 + Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená

kruhová dna a víka.

ČSN 69 0010-4.10 – 06/1991 + Změna Z2 - 5/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená

kruhová dna a víka

ČSN 69 0010- 4.11 – 06/1989  + Změny: Z1 – 04/1994  +  Z2 -  6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010- 4.12 – 1/1998 + Změna  Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.12 Vyztužování otvorů

ČSN 69 0010- 4.13 – 3/1991 + Změny: Z1 – 04/1994 + Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010- 4.14 – 07/1990 + Změna  Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010- 4.15 – 06/1989 + Změny: Z1 – 04/1994 +  Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

ČSN 69 0010- 4.17 – 3/1992 + Změna  Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

ČSN 69 0010- 4.18 – 3/1991 + Změna Z1 -8/1994 + Změna  Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

ČSN 69 0010- 4.19 – 2/1991 + Změna Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

ČSN 69 0010- 4.20 – 1/1991 + Změna  Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

 

 

 

 

ČSN 69 0010- 4.21 – 3/1991 + Změna  Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

ČSN 69 0010- 4.23 – 2/1990 + Změny: a - 7/1991 + Z2 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

ČSN 69 0010- 4.25 – 11/1992 + Změna  Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

ČSN 69 0010- 4.26 – 9/1992 + Změna Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

ČSN 69 0010- 4.27 – 3/1995 + Změna Z1 - 6/2000

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

ČSN 69 0010- 5-1 – 12/1993                           

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010- 5-2 – 12/1993                           

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010- 5-3 – 5/1993                              

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010- 6-1 – 3/1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky

na výrobu

ČSN 69 0010- 6-3 – 3/1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

ČSN 69 0010- 6-4 – 12/1997

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.4: Kontrola svarových spojů

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0010- 7-1 – 3/1993                                                                         .          

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební

a první tlaková zkouška

ČSN 69 0010- 7-2 – 3/1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0010- 8-1 – 11/1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0°C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C

ČSN 69 0010- 9-1 – 3/1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

ČSN 69 0010- 10-1 – 11/1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

ČSN 69 0012 – 11/1985 + Změny: Za -  9/1989 + Z2 – 6/1992 + Z3 – 9/1999 + Z4 – 02/2009.

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 69 0603  (69 0603)  – 4/1991

Tlakové nádoby - Příruby pro tlakové nádoby - Technické předpisy

 

 

 

ČSN 69 0830  (690830)  – 9/1996

Obslužné konstrukce svislých nádob 

ČSN EN 286-1 (69 5286) – 4/1999 + Změna A1 -- 12/2002 + Oprava 1 - 12/2002

+ Změna A2 – 6/2006                                                                                             

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík – Část 1: Tlakové nádoby

pro všeobecné účely

ČSN EN 764-2 (69 0004) – 2/2003

Tlaková zařízení – Část 2: Veličiny, značky a jednotky

ČSN EN 764-3  (69 0004) – 2/2003

Tlaková zařízení – Část 3: Definice zúčastněných stran

ČSN EN 764-4 (69 0004) –  9/2003

Tlaková zařízení – Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

ČSN EN 764-5  (69 0004) – 7/2003

Tlaková zařízení – Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

ČSN EN 764-7 (69 0004) – 2/2003 + Opravy: 1 – 5/2005 + 2 – 8/2007

Tlaková zařízení – Část 7:  Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

ČSN EN 1089-3 (07 8500) – 02/2012

Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG)  - Část 3: Barevné značení;

ČSN EN 10207 (42 0907) – 12/2005 

Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče

ČSN EN 10028-1+A1 (42 0937) – 12/2009

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 10028-2 (42 0937) – 01/2010

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

ČSN EN 10028-3  (42 0937) – 01/2010

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

ČSN EN 10028-4  (42 0937) – 01/2010

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby – Část 4: Oceli legované niklem  s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10028-5 (42 0937) – 01/2010

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované

ČSN EN 10028-6 (42 0937) – 01/2010

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

ČSN EN 10028-7 (42 0937) – 10/2010

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – Část 7: Korozivzdorné oceli

ČSN EN 12952-2 (07 7604) – 02/2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro část kotlů a příslušenství namáhaných tlakem;

ČSN EN 12952-4 (07 7604) – 02/2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle;

ČSM EN 12952-6 (07 7604) – 02/2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení

 

 

ČSN EN 12953-11 (07 7853) – 4/2004

Válcové kotle-Část 11: Přejímací zkoušky

ČSN EN 13322-2 (07 8526) – 102003 + Změna A1 – 11/2007

Lahve na přepravu plynů – Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny – Návrh konstrukce – Část 2: Nerezavějící oceli;

ČSN EN 13445-1 (69 5245) - 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně; EN 13445-1:2009

ČSN EN 13445-2 (69 5245) – 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; EN 13445-2:2009

ČSN EN 13445-3 (69 5245) – 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; EN 13445-3:2009

ČSN EN 13445-4 (69 5245) – 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; EN 13445-4:2009

ČSN EN 13445-5 (69 5245) – 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení; EN 13445-5:2009

ČSN EN 13445-6  (69 45245) – 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem;

ČSN EN 13445-8  (69 5245) – 10/2010

Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin;

částí kotle namáhaných tlakem;

ČSN EN 14222 (07 7822) - 10/2003

Válcové kotle z korozivzdorné oceli.

ČSN EN 14276-1+A1 (14 2020) – 07/2011

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky

ČSN  EN 14894 (07 8400) – 12/2011

Zařízení a příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů;

ČSN EN 15776  (69 5247) – 09/11

Netopené tlakové nádoby – Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %.

ČSN EN ISO 13769 (07 8500) – 11/2009

Lahve na plyny – Značení ražením;

ČSN ISO 6406 (07 8540) – 12/2011

Lahve na plyny – Bezešvé ocelové lahve na plyny – Periodická kontrola a zkoušení

ČSN ISO 10462 (07 8572) – 12/2011

Lahve na plyny – Lahve na přepravu rozpuštěného acetylenu – Periodická kontrola a údržba

ČSN EN ISO 7225 (07 8501) -12/2007

Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky;

 

Tlakové nádoby pro kryogeniku

 

ČSN EN 1251-1  (69 7251) – 6/2000

Kryogenické nádoby – Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1251-2  (69 7251) – 6/2000

Kryogenické nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

 

 

 

 

ČSN EN 1251-3  (69 7251) – 6/2000

Kryogenické nádoby - Část 3: Provozní požadavky

ČSN EN 1252-1  (69 7252) – 3/1999 + Oprava 1 – 10/1999    

Kryogenické nádoby – Materiály – Část 1: Požadavky na houževnatost při teplotách

pod -80°C

ČSN EN 1252-2  (69 7252)10/2001                                 

Kryogenické nádoby - Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi -80°C a -20°C

ČSN EN 1626  (69 7226) – 09/2009                                        

Kryogenické nádoby – Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami

ČSN EN 1797  (69 7297) – 5/2002                                       

Kryogenické nádoby – Kompatibilita plynu s materiálem

ČSN EN 12434  (69 7234) – 8/2001                                                

Kryogenické nádoby – Kryogenické ohebné hadice

ČSN EN 12300  (69 7200) – 11/1999 + Změna A1 – 1/2007                                

Kryogenické nádoby – Provozní čistota při nízkých teplotách

ČSN EN 13275  (69 7275) – 1/2001

Kryogenické nádoby – Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami

ČSN EN 13371  (69 7271) – 9/2002                                     

Kryogenické nádoby – Spojky pro provoz při nízkých teplotách

ČSN EN 13458-1  (69 7258) – 12/2002                                 

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 13458-2  (69 7258) – 9/2003 + Oprava 1 – 7/2007

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

ČSN EN 13458-3 (69 7258) – 12/2003 + Změna A1 - 04/2006

Kryogenické nádoby – Stabilní vakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

ČSN EN 13530-1  (69 7230) – 12/2002

Kryogenické nádoby – Velké přepravní vakuově izolované nádoby – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 13530-2  (69 7230) –  6/2003 + Změna A1 – 4/2006 + Oprava 1 – 7/2007

Kryogenické nádoby – Velké přepravní vakuově izolované nádoby – Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

ČSN EN 13530-3 (69 7230) – 12/2002 + Změna A1 - 04/2006

Kryogenické nádoby – Velké přepravní vakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky;

ČSN EN 13648-1  (69 7248) – 2/2003                                       

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

ČSN EN 13648-2  (69 7248) – 1/2003                                       

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

ČSN EN 13648-3  (69 7248) – 12/2004

Kryogenické nádoby – Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku – Část 3: Stanovení požadovaného výtoku – Kapacita a dimenzování

ČSN EN 14197-1  (69 7257) – 3/2004

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Základní požadavky

 

 

 

 

ČSN EN 14197-2 (69 7257) – 9/2004 + Změna A1 – 4/2007 + Oprava 1 – 7/2007

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

ČSN EN 14197-3 (69 7257) – 12/2004 + Změna A1 - 04/2006

Kryogenické nádoby – Stabilní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

ČSN EN 14398-1  (69 7228) – 4/2004

Kryogenické nádoby – Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 14398-2  (69 7228) – 5/2004 + Oprava 1 – 7/2007 + Změna A1 – 12/2007

Kryogenické nádoby – Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

ČSN EN 14398-3 (69 7228) – 4/2004 + Změna A1 - 04/2006

Kryogenické nádoby- Velké přepravní nevakuově izolované nádoby – Část 3: Provozní požadavky

 

Údržba

 

ČSN EN 13269 (01 0663) – 08/2007

Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

ČSN EN 13460 (01 0662) – 11/2009

Údržba – Dokumentace pro údržbu

ČSN EN 15341 (01 0664) – 04/2010

Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti  údržby

ČSN EN 60300-3-11 (01 0690) – 06/2010

Management spolehlivosti – Část 3-11: Pokyn k použití – Údržba zaměřená na bezporuchovost;

S účinností od 09/2012 se ruší

ČSN IEC 60300-3-11 (01 0690) – 04/2000

Management spolehlivosti – Část 3-11: Návod k použití – Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (01 0690) – 11/2011

Management spolehlivosti – Část 3-12: Pokyn k použití – Integrovaná logistická podpora;

S účinností od 24/03/2014 se ruší

ČSN IEC 60300-3-12 (01 0690) – 02/2003

Management spolehlivosti – Část 3-12: Návod k použití – Integrované logistické zajištění

ČSN EN 60300-3-15 (01 0690) – 07/2010

Management spolehlivosti – Část 3-15: Pokyn k použití – Inženýrství spolehlivosti systémů;

ČSN EN 60706-3 (01 0661) – 04/2007

Udržovatelnost zařízení – Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat;

ČSN EN 60706-5 (01 0661) – 10/2009

Udržovatelnost zařízení – Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

ČSN EN 61025 (01 0676) – 11/2007

Analýza stromu průmyslových stavů (FTA);

ČSN EN 61649 (01 0653) – 07/2009

Weibullova analýza

ČSN EN 62308 (01 0630) – 08/2007

Bezporuchovost zařízení – Metody, posuzování bezporuchovosti;

 

 

ČSN EN 62347 (01 0696) – 11/2007

Návod pro specifikace spolehlivosti systémů;

ČSN EN 62502 (01 0376) – 07/2011

Techniky analýzy spolehlivosti – Analýza stromu událostí (ETA); (idt IEC 62502:2010)

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) – 09/2010

Systémy managementu kvality – Požadavky;

 

Uzemnění zařízení

 

ČSN 33 2000-5.54 ed. 2 (33 2000)– 09/2007 + Změna Z1 – 04/2012

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5.54 ed. 3 (33 2000)– 04/2012

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

 

Veličiny a jednotky

 

 ČSN 01 1320 – 6/2001

 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

 ČSN ISO  31-12  (01 1300) – 5/1998 + Změna Amd.1 – 4/2001

 Veličiny a jednotky. Část 12: Podobnostní čísla

 ČSN ISO 80000-1 (01 1300) – 07/2001

Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

ČSN ISO 80000-2  (01 300)  - 03/2012

Veličiny a jednotky – Část 4: Matematické značky a značky užívané

v přírodních vědách a technice

ČSN ISO 80000-3  (01 1300) – 04/2007

Veličiny a jednotky – Část 3: Prostor a čas;

ČSN ISO 80000-4  (01 300)  - 04/2007

Veličiny a jednotky – Část 4: Mechanika

ČSN ISO 80000-5  (01 300)  - 09/2011

Veličiny a jednotky – Část 4: Termodynamika

ČSN ISO 80000-7  (01 300)  - 06/20127

Veličiny a jednotky – Část 4: Světlo

 

Ventilátory

 

ČSN EN ISO 13349 (12 2001) – 01/2011

Ventilátory – Terminologie a kategorizace

ČSN EN ISO 13351 (12 2019) – 05/2010

Ventilátory – Rozměry;

 

Ventily (viz Armatura)

 

 

 

 

 

 

Větrání

 

ČSN 01 3454  - 2/2006

Technické výkresy – Instalace – Vzduchotechnika, klimatizace;

               ČSN 12 7010 (12 7010) – 1/1998

               Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení.

ČSN EN 12097 (12 0511)  – 04/2007

Větrání budov – Vzduchovody – Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby;

ČSN EN 12237 (120504) – 10/2003

 Větrání budov – Potrubí – Pevnost a těsnost kovového potrubí  kruhového průřezu.

ČSN EN 12464-1 (36 0450) – 03/2012

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů –  Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

ČSN EN 12599  (127031) – 4/2001 + Oprava 1 – 1/2003

 Větrání budov – Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky  instalovaných větracích

 a klimatizačních systémů.

ČSN EN 13053 (12 7005) – 12/2011

Větrání budov – Jednotky pro úpravu vzduchu – Třídění a provedení jednotek, prvků a částí;

 ČSN EN 13053+A1 (12 7005) – 01/2012

Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí;

ČSN EN 13779 (12 7007) – 4/2005 

Větrání nebytových budov. Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

ČSN EN 14277 (12 7038) – 07/2010

Větrání budov – Koncová vzduchotechnická zařízení – Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor

ČSN EN 15423  (12 7041) – 08/2011

Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

ČSN EN 15726 (12 7022) – 06/2012

Větrání budov – Rozptýlení vzduchu – Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek;

ČSN EN 15780 (12 0553) – 05/2012

Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení.

 

Výměníky tepla  

 

ČSN EN 247 (69 0006) – 5/1998

Výměníky tepla – Terminologie

ČSN EN 305  (69 6305) – 5/1998

Výměníky tepla – Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

ČSN EN 306  (69 6306) – 5/1998

Výměníky tepla – Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 307  (69 6307) – 10/1999

Výměníky tepla – Návody pro vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu

pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla

 

 

ČSN EN 308  (69 6308) – 5/1998

Výměníky tepla – Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

ČSN EN 327  (69 6327) – 3/2001  + Změna A1 - 7/2003

Výměníky tepla – Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalnění chladiva – Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 328  (69 6328) – 1/2000  + Změna A1 - 6/2003                         

Výměníky tepla – Metody pro stanovení výkonnosti chlazených chladicích jednotek

ČSN EN 1048  (69 6349) – 10/1999                                                         

Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladiče kapalin „suché chladiče“ – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1117  (69 6317) – 10/1999  + Změna A1 - 6/2003                     

Výměníky tepla – Kapalinou chlazené kondenzátory chladiva – Zkušební metody

pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1118  (69 6318) – 10/1999 + Změna A1 - 5/2003                      

Výměníky tepla – Chladiče kapalin s chladivy – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 1216 (69 6316) – 10/1999 + Změna A1 - 6/2003                                  

Výměníky tepla – Výměníky se spirálně vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

ČSN EN 13487 (69 6326) - 7/2004

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu.

 

Vývěvy (viz Kompresory)

 

Vzduchotechnika (viz Klimatizace, Větrání)

 

Zjišťování netěsností

 

ČSN EN 1779 (01 5059) – 09/2000 + Změna A1 – 07/2004

Zkoušení těsnosti – kritéria pro volbu metod a postupů

ČSN EN 13160 –1  (69 8220) – 1/2004                 

Systémy zjišťování netěsností-Část 1:Všeobecné zásady

ČSN EN 13160-2 (69 8220) – 12/2003

Systémy pro zjišťování netěsností – Část 2: Tlakové a vakuové systémy

ČSN EN 13160-3 (69 8220) – 12/2003

Systémy pro zjišťování netěsností – Část 3: Kapalinové systémy pro nádrže

ČSN EN 13160-4  (69 8220) – 12/2003

Systémy pro zjišťování netěsností – Část 4: Systémy se snímači kapalin a/nebo

par prosakujících ze zásobníků nebo kontrolních meziprostorů

ČSN EN 13160-5  (69 8220) – 5/2005 + Oprava 1 – 9/2007

Systémy pro zjišťování netěsností – Část 5: Systémy zjišťování měřených úniků

z nádrží

ČSN EN 13160-6  (69 8220) – 1/2004

Systémy pro zjišťování netěsností – Část 6: Snímače v kontrolních sondách

ČSN EN 13160-7  (69 8220) –  12/2003

Systémy pro zjišťování netěsností – Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

 

 

 

ČSN EN 16084  (14 2013) – 10/2011

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

 

Zkoušení materiálů, operací a zařízení

 

ČSN EN 1435 (05 1150) – 6/1999 + Změna A1 – 3/2003 + A2 – 12/2004

 Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení svarových spojů

ČSN EN 1634-1 (73 0852) – 04/2009

Zkoušení požární odolnosti dveřních a kouřotěsnosti sestav  a prvků stavebního kování – Část l: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

ČSN EN 1779 (01 5059) – 9/2000 + Změna A1 – 7/2004

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kritéria pro volbu metod a postupů

ČSN EN 13554 (01 5081) – 08/2011

Nedestruktivní zkoušení – Akustické emise - Všeobecné zásady

ČSN EN 14127 (01 5021) – 06/2011

Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem

ČSN EN 14584  (01 5089) – 04/2006

Nedestruktivní zkoušení- Akustická emise- Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky – Planární lokalizace zdrojů akustické emise;

ČSN EN 15317 (01 5027) – 09/2007

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky

ČSN EN 16016-2 (01 5036) – 03/2012

Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody – Počítačová tomografie – Část 2: Princip, zařízení a vzorky;

ČSN EN 16016-3 (01 5036) – 03/2012

Nedestruktivní zkoušení- Radiační metody – Počítačová tomografie – Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení;

ČSN EN 16016-4 (01 5036) – 03/2012

Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody – Počítačová tomografie – Část 4: Kvalifikace;

ČSN EN  16147  (14 3015)  - 10/2011+ Opr. 1 – 12/2011

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu;

ČSN EN ISO 3744 (01 1604) – 04/2011

Akustika. Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 3746 (01 1606) – 06/2011

Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku  - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 10893-7 (01 5061) – 11/2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí;

ČSN EN ISO 11666 (05 1172) – 06/2011

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem -  Stupně přípustnosti;

ČSN EN ISO 15502 (14 2711) – 05/2006

Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody;

 

 

 

 

ČSN EN ISO 17635 (05 1170) – 9/2010 + Oprava 1 – 12/2010

Nedestruktivní zkoušení svarů – Všeobecná pravidla pro kovové materiály

ČSN EN ISO 17640 (05 1171) – 06/2011

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení

a hodnocení;

ČSN IEC 60605-6 (01 0644) – 08/09

Zkoušení bezporuchovosti zařízení – Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch