Školení STROJNÍKŮ 18.-22. září 2017 na ZS v Pardubicích

Základní 18.09. – 22.09. 2017
Opakované 19.09. – 22.09. 2017
Přihláška ke stažení zde
Pozvánka ke stažení zde

Na ZS v Pardubicích – Hotel Sport

Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu SZS (Sekretariát SZS ČR, Pražská 480, 337 01  Rokycany) nebo nejlépe na e-mail: vbro@centrum.cz . Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí. Je možné se přihlásit též telefonicky na číslo: 731 899 533  sekretář SZS ČR Vladislav Bejček - po dohodě je možný nástup i v neděli 17.09.

Přihlášky posílejte nejpozději  do 07. 06. 2017

Dovolujeme si upozornit, že za kvalifikaci obsluhy strojovny chlazení  zimního stadionu nese plnou odpovědnost provozovatel zařízení v souladu s Návodem k obsluze a Provozním řádem strojovny. Úspěšní absolventi našeho školení získají Osvědčení, které dosud všechny IPB (Inspektorát bezpečnosti práce) i ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) uznávají jako jeden z kvalifikačních předpokladů obsluhy strojovny chlazení zimního stadionu. .

Další školení uspořádáme (patrně v Pardubicích) ve 2.Q 2018.
Propozice Vám včas zašleme.

Vložné základní školení       5.750,- /6.550,-/ Kč    na osobu
Vložné opakované školení   4.600,-/5.400,-/ Kč    na osobu
Výše uvedené ceny platí  pro členy SZS cena v závorce platí pro ZS, které nejsou členy SZS ČR.

Vložné zasílejte prosím na účet 0201 488 399/0800 – ČS Praha
Variabilní symbol: PSČ Vašeho města
Ve výjimečných případech je možná platba na místě

Organizace, které nejsou členy Sdružení, nebo nemají zaplacený ke dni 20. 05. 2017 členský příspěvek na rok 2017,
platí zvýšené vložné o  800 Kč (platí pro oba typy školení)
Náklady na cestovné hradí posluchačům vysílající organizace. Při včas neomluvené účasti posluchače si vyhrazujeme právo účtovat vzniklé náklady.
Přihlášku (je součástí této zprávy) můžete odeslat přednostně e-mailem na adresu :  vbro@centrum.cz

Výslovně upozorňujeme, že pokud bude méně posluchačů než 8 školení bude zrušeno !

Přednostně prosím využijte e-mail !
(při tom uveďte i Vaše případné  další e-mailové spojení).